" />

Конспекты

Реферат Курсовая Конспект

Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

Конспекты

Конспекты - здесь можно скачать или скопировать материал при условии соблюдения авторских прав его правообладателя.Конспекты Все работы.

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА... Г М Захарчин ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Конспект лекцій Затверджено...

 1. Конспект лекцій
 2. Поняття й суть підприємництва, його основні ознаки та принципи
 3. Взаємозв’язок бізнесу й середовища
 4. Роль підприємництва в розвитку суспільства
 5. Технологія підприємницького процесу
 6. Етапи та стадії підприємницького процесу
 7. Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності
 8. Строки внесення плати за торгові патенти
 9. Строки дії торгових патентів
 10. Поняття та класифікація організаційно-правової форми підприємництва
 11. Класифікація організаційно-правових форм підприємництва
 12. Господарські товариства – як організаційна форма підприємництва
 13. Права та обов’язки учасників господарського товариства
 14. Порівняльна характеристика господарських товариств
 15. Переваги та недоліки господарських товариств
 16. Індивідуальне підприємництво
 17. Індивідуальне підприємництво
 18. Державна реєстрація юридичної особи
 19. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
 20. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
 21. Стадії складання бізнес-плану
 22. Основні інформаційні потреби для складання бізнес-плану
 23. Види бізнес-планів
 24. Фінансовий план
 25. Оцінка ризиків та страхування
 26. Способи зниження ризику
 27. Ліквідація і реорганізація підприємства
 28. Порівняльна характеристика форм реорганізації

Історія України
Історія України втілює в собі віхи історичного шляху українського народу який вносив значний вклад у розвиток світової цивілізації Історичний... Запропонований опорний конспект лекцій з курсу Історія України укладений з... При підготовці конспекту лекції ми враховували й те що в сучасних умовах вдосконалення науково методичного...

 1. Предмет і завдання курсу “Історія України. Періодизація історії України. Джерела вивчення української історії
 2. Городове), Нереєстрове
 3. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ- 20-30-х рр. ХVІІ ст.
 4. Формування української держави в ході української національної революції ХVІІ ст.
 5. Визвольної війни визвольної війни
 6. Держави середини ХVІІ ст.
 7. Її соціально-політична сутність та наслідки
 8. Війська Запорозького у другій половині ХVІІ ст.
 9. Економічна і соціальна політика Івана Мазепи
 10. Антиукраїнська політика Петра І
 11. Зміни в сільському господарстві
 12. Гетьманства та автономії України
 13. Самодержавства на українських землях
 14. Національно-визвольний рух в Україні у першій половині ХІХ століття
 15. Кирило – Мефодіївське товариство
 16. Економічні реформи в кінці 50-х в першій половині 60-х років
 17. Дисидентський рух в Україні 1965-1985 рр.
 18. Частка України у показниках колишнього
 19. Розбудова української держави
 20. Україна у новому геополітичному просторі
 21. Помаранчева революція 2004 року: причини та наслідки

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області
Навчально методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області... Курси підвищення кваліфікації керівних кадрів... Опорний конспект лекцій до навчального модуля...

 1. Організація збору інформації та обмін нею у сфері ЦЗ, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС
 2. Та оповіщення в надзвичайних ситуаціях".
 3. Телевізійний зв’язок
 4. Третє питання
 5. Навчальні питання
 6. Контроль за якістю продуктів харчування.
 7. Контроль за якістю питної води.
 8. ПЕРЕЛІК
 9. Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях.
 10. Стаття 10. Укриття в захисних спорудах (ЗС).
 11. СХОВИЩА
 12. Створення та використання фонду ЗСЦЗ (ЦО) у мирний час
 13. Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації підприємств та організацій щодо створення та використання ФЗС
 14. Створення ФЗС
 15. Норми стійкості інструмента і обладнання до небезпечних і хімічно активним речовинам
 16. Загальні питання з евакуації
 17. Розосередження
 18. Евакуаційні органи
 19. Організаційна структура ЕК району
 20. Планування, організація проведення і забезпечення евакуаційних заходів
 21. Організація в Україні екстреної медичної допомоги.
 22. Способи і засоби обеззаражування території і споруд
 23. Способи і засоби обеззаражування засобів захисту, одягу і взуття
 24. Захист сільськогосподарської продукції
 25. Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ.

З курсу Моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни Конспект лекцій
Сумський державний університет... Конспект лекцій з курсу Моделювання та прогнозування...

 1. Тема 1 Система як об¢єкт моделювання . . .7
 2. Загальні положення
 3. Моделювання в екології
 4. Характерні властивості систем
 5. Взаємодія елементів системи
 6. Динамічна система
 7. Екологічна система
 8. Системний аналіз екосистем
 9. Екологічний аналіз екосистем
 10. Загальні положення
 11. Типи моделей
 12. Класифікація моделей
 13. Етапи побудови моделі
 14. Моделювання наукових досліджень
 15. Загальні положення
 16. Джерела забруднення атмосфери
 17. Забруднюючих речовин в атмосферу
 18. Домішок у зоні джерела викидів в атмосферу
 19. Домішок в атмосфері
 20. Загальні положення
 21. Забруднення атмосфери
 22. На забруднення атмосфери
 23. На забруднення атмосфери
 24. Викиду на забруднення атмосфери
 25. На забруднення атмосфери
 26. Атмосфери
 27. Джерелом
 28. Досягає максимального рівня
 29. Концентрація досягає максимального рівня
 30. На довільній відстані від джерела викиду
 31. Домішку в атмосфері від факторів впливу
 32. Модель екологічного стану атмосфери
 33. Модель фізичного стану атмосферного повітря
 34. Атмосфери населених пунктів
 35. Атмосфери
 36. Список літератури

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІСАХАРИДІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД... УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ...

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, НОМЕНКЛАТУРА
 2. Фізико-механічні і теплофізичні властивості пектинів
 3. Види пектиновмісної сировини і її класифікація
 4. Вміст пектинових речовин в петиновмісній сировині
 5. Технологічні параметри процесу вилучення пектинових речовин з пектиновмісної сировини
 6. Виробництво пектину з різних видів пектиновмісної сировини
 7. Хімічний склад різних зон яблука, мг/г
 8. Хімічний склад різних зон яблука, мг/г
 9. Використання пектину в харчовій промисловості
 10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
 11. Властивості крохмалю
 12. Характеристика проміжних і кінцевих продуктів гідролізу крохмалю
 13. Технологія виробництва крохмалю з різної сировини
 14. Виробництво модифікованих крохмалів і декстринів
 15. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
 16. Камеді з кори дерев
 17. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
 18. ПОЛІСАХАРИДИ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
 19. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
 20. Похідні целюлози
 21. ПОЛІСАХАРИДИ З МОРСЬКИХ РОСЛИН
 22. Утворення альгінатного гелю з використанням морської води.
 23. Властивості модифікованих альгінатів
 24. Полісахариди з червоних морських водоростей
 25. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
 26. ПОЛІСАХАРИДИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
 27. ЛІТЕРАТУРА

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ
КОНСПЕКТ... ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ ТЕА ВЕНТЕ НАТАЛЬЯ...

 1. ФАКТОРЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ.

Цивільне право України. Конспект лекцій
Конспект лекцій... Зміст Цивільне право як одна з галузей права України Цивільне законодавство України...

 1. Акты гражданского состояния
 2. Понятие Украины как государства - субъекта гражданского права
 3. Понятие и виды права общей собственности
 4. Понятие и виды права общей собственности
 5. Понятие и виды смежных прав и их объекты
 6. Охрана прав исполнителей
 7. Субъекты права промышленной собственности и их правовое положение
 8. Система.
 9. Понятие
 10. Виды обязательств
 11. Основания возникновения обязательств
 12. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах.
 13. Понятие и принципы исполнения обязательств.
 14. Предмет и способ исполнения обязательств
 15. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств с участием третьих лиц.
 16. Место и время исполнения обязательств.
 17. Просрочка исполнения должником и кредитором и их правовые последствия.
 18. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
 19. Понятие задатка.
 20. Понятие поручительства.
 21. Понятие гарантии.
 22. Понятие банковской гарантии
 23. Понятие удержания как способа обеспечения исполнения
 24. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности.
 25. Понятие и виды договоров.
 26. Порядок заключения договора.
 27. Изменение и расторжение договора.
 28. Понятие и характеристика договора купли-продажи
 29. Понятие, характеристика и виды договора поставки
 30. Договор энергоснабжения и газоснабжения
 31. Договор дарения
 32. Договор аренды
 33. Договор аренды земли
 34. Обязанности ссудодателя.
 35. Обязанности ссудополучателя.
 36. Договор подряда
 37. Ответственность сторон.
 38. Договор бытового заказа.
 39. Договоры на проведение НИР и ОКР.
 40. Понятие, характеристика и виды договоров по предоставлению услуг
 41. Понятие, характеристика и виды договора хранения
 42. Виды договоров хранения
 43. Страховое правоотношение и его элементы
 44. Договор страхования
 45. Формы и виды страхования
 46. Понятие, характеристика и значение договора поручения
 47. Права и обязанности сторон по договору поручения
 48. Прекращение договора поручения
 49. Договор комиссии
 50. Договор займа
 51. Договор банковского счета
 52. Договор банковского вклада и его виды
 53. Договор факторинга
 54. Лицензионный договор и его виды
 55. Договор о передаче ноу-хау
 56. Договор о совместной деятельности
 57. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения
 58. Обязательства, возникающие вследствие спасания государственного или коллективного имущества
 59. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Основания гражданско-правовой ответственности за причинение вреда
 60. Ответвенность организаций за вред. причиненный по вине ее работников
 61. Ответственность за вред. причиненный незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц
 62. Ответственность за вред. причиненный незаконными действиями органов дознания. предварительного следствия, прокуратуры и суда
 63. Ответственность за вред. причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами
 64. Ответственность за вред. причиненный источником повышенной опасности
 65. Ответственность за вред. причиненный при необходимой обороне или в состоянии крайней необходимости
 66. Возмещение (компенсация)морального вреда
 67. Обязательства, возникающие из неосновательного приобретения или сбережения имущества
 68. Понятие и предмет семейного права Украины
 69. Условия и порядок заключения брака. Препятствия к вступлению в брак
 70. Брачный договор (контракт)
 71. Неимущественные отношения между супругами
 72. Правовой режим имущества супругов
 73. Алиментные обязанности супругов
 74. Алиментные обязанности родителей и детей.
 75. Усыновление (удочерение). Условия и порядок усыновления
 76. Опека и попечительство

Краткий конспект По организационно-туристскому блоку
На сайте allrefs.net читайте: Краткий конспект По организационно-туристскому блоку. Кудрявцева Е В...

 1. Первые путешественники
 2. Первые достопримечательности
 3. Первые турагентства
 4. Первые организованные экскурсии
 5. Первые предприятия размещения
 6. Путешествие
 7. Рекреация
 8. Потребители туристского продукта
 9. Международные организации
 10. Региональные организации
 11. Национальные организации
 12. Индустрия гостиничного дела, питания и развлечений
 13. Международные гостиничные цепи в России
 14. Предприятия питания
 15. Индустрия развлечений
 16. Транспортное обслуживание как элемент туристской индустрии.
 17. Пешеходные туры и турпоходы.
 18. История развития автомобильного транспорта.
 19. Виды автомобилей.
 20. Дороги.
 21. Автотуризм. Особенности и перспективы.
 22. IV. Сафари.
 23. Прокат автомобиля.
 24. Автобусные перевозки и туры. Требования к туристическим автобусам.
 25. Правила перевозок пассажиров автобусами.
 26. Железные дороги России.
 27. Туристические поезда.
 28. Правила перевозки пассажиров и багажа ж/д транспортом.
 29. Бронирование и продажа билетов туристическим фирмам.
 30. Чтение железнодорожных билетов.
 31. Технология обслуживания пассажиров.
 32. Чартерные рейсы.
 33. Билеты. Тарифы и виды билетов.
 34. Бронирование и продажа билетов туристическими фирмами.
 35. Копирующийся автоматически авиабилет (TAT).
 36. Морские круизы.
 37. Порядок обслуживания пассажиров во время морских круизов.
 38. Яхтинг.
 39. Речные круизы.
 40. Речные круизы в России.
 41. Организация перевозок речным транспортом.
 42. Организация обслуживания туристов на речном круизе.
 43. Экскурсионные и прогулочные перевозки на речных судах.
 44. I. Летающие машины.
 45. III. Автоматические такси
 46. VII. Струнный транспорт Юницкого (СТЮ).

КОНСПЕКТЫ: ЗАЩИТНЫЕ ПРИЗНАКИ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ
КОНСПЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРИЗНАКИ...

 1. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
 2. Органолептические признаки
 3. Изготовление денежных знаков Банка России
 4. Изготовление бумаги
 5. Свойства бумаги
 6. Защитная нить
 7. Водяной знак
 8. Защитные волокна
 9. Кинеграммы и голограммы
 10. Полиграфическая защита
 11. Способы печати изображений на банкнотах и их отличительные признаки
 12. Физико-химическая защита
 13. Виды химических веществ, применяемых в банкнотном производстве
 14. Банкноты образца 1997 г. выпусков 2004 года и 2010 года
 15. Защитные признаки бумаги банкнот Банка России образца 1997 года
 16. Способы печати изображений на банкнотах Банка России
 17. Основные элементы защиты банкнот Банка России
 18. Лицевая сторона Оборотная сторона
 19. Защитные волокна
 20. Лицевая сторона Оборотная сторона
 21. Машиночитаемые защитные признаки
 22. Микротекст (число 5000)
 23. Микротекст (число 5000)
 24. Эффект изменения изображения на защитной нити
 25. Лицевая сторона Оборотная сторона
 26. Машиночитаемые защитные признаки
 27. Микротекст
 28. Микротекст
 29. Лицевая сторона Оборотная сторона
 30. Комбинированный водяной знак
 31. Микротекст позитивный (повторяющееся число 500)
 32. Эффект изменения изображения на защитной нити
 33. Скрытый многоцветный образ при воздействии УФ света
 34. Лицевая сторона Оборотная сторона
 35. Машиночитаемые защитные признаки
 36. Оптически переменная магнитная краска (OVMI) с эффектом перемещения яркой блестящей горизонтальной полосы
 37. Тонкие рельефные штрихи
 38. Материалы
 39. Сведения о материалах монет Банка России образца 1997 года

КОНСПЕКТИ УРОКІВ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ 4 КЛАСІВ НА ДРУГИЙ СЕМЕСТР НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. ТЕМА: Між музикою мого народу і музикою інших не має неперехідних меж.
КОНСПЕКТИ УРОКІВ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ КЛАСІВ...

 1. УРОК 1 .
 2. УРОК 2 .
 3. УРОК 3 .
 4. УРОК 4 .
 5. II . Слухання С. Рахманінова . Третього концерту для фортепіано з оркестром .
 6. УРОК 5 .
 7. I V . Розучування пісні М. Глінки «Гуде вітер вельми в полі» .
 8. УРОК 6 .
 9. I V . Розучування пісні Г. Гусейнлі «Курчатка» .
 10. УРОК 7.
 11. УРОК 8 .
 12. УРОК 9 .
 13. Розповідь про традиції зустрічі весни
 14. УРОК 10
 15. УРОК 10 .
 16. Болгарська народна жартівлива пісня «Посадив полин я».
 17. I I I. Виконання музичної розспівки
 18. УРОК 11 .
 19. Відомості про баркароли – пісні гондольєрів
 20. УРОК 12 .
 21. I . Організація учнів до уроку.
 22. I V . Розучування чеської народної пісні «Полька» .
 23. УРОК 13 .
 24. I . Організація учнів до уроку.
 25. УРОК 14 .
 26. I . Організація учнів до уроку.
 27. УРОК 15 .
 28. I . Організація учнів до уроку.
 29. УРОК 16 .
 30. УРОК 17 .
 31. УРОК 18 .

Конспект лекцій з курсу Облік в банках
ДВНЗ ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... КАФЕДРА ОБЛІК ТА АУДИТ... Конспект лекцій з курсу...

 1. Реформа обліку і звітності в Україні
 2. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку
 3. Приклад.
 4. Приклад.
 5. Приклад.
 6. Приклад.
 7. Приклад.
 8. Усього активів 305 , Усього пасивів 305
 9. Усього пасивів 2500
 10. Вправа 6.
 11. Мета вивчення
 12. Мета вивчення
 13. Дебет Кредит
 14. Приклад.
 15. План рахунків і принципи його побудови
 16. Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку
 17. Параметри і форми аналітичного обліку
 18. Характеристика та коди контрагентів
 19. Контрагенти (клієнти) банку
 20. Приклади побудови номерів аналітичних рахунків
 21. Банківська документація
 22. Вправи для самостійної роботи
 23. Мета вивчення
 24. Розглянемо це на прикладах.
 25. Розглянемо це на прикладах.
 26. Розглянемо ці випадки на прикладах.
 27. Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків
 28. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ
 29. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій
 30. ОБЛІК МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ
 31. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами
 32. Вправи для самостійної роботи
 33. Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку
 34. Документи, що додаються до витягу із особового рахунку за цим записом
 35. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями
 36. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями
 37. Дорученнями
 38. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
 39. Облік операцій при розрахунках акредитивами
 40. Безспірне стягнення коштів
 41. Контрольні запитання
 42. Вправи для самостійної роботи
 43. Організація обліку кредитних операцій
 44. Потреба в банківському овердрафті у прибуткових підприємств може виникнути з наступних причин.
 45. Формування номера особового рахунку здійснюється комерційними банками самостійно у межах наданої їм компетенції.
 46. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру
 47. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів.
 48. Спеціальний резерв формується за рахунок витрат банку.
 49. Облік операцій кредитного характеру
 50. Облік фінансового лізингу.
 51. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру.
 52. Контрольні запитання
 53. Вправи для самостійної роботи
 54. Організація касової роботи
 55. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки
 56. Облік операцій видаткових кас
 57. Інкасація грошової виручки
 58. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах
 59. Ревізія цінностей
 60. Синтетичний облік касових операцій
 61. Вправи для самостійної роботи
 62. Організація касового виконання Державного бюджету України
 63. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України
 64. Касове виконання місцевих бюджетів
 65. Вправи для самостійної роботи
 66. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій
 67. Облік депозитних операцій
 68. Облік довірчих операцій
 69. Мета вивчення
 70. Сутність валютних операцій
 71. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті
 72. Неторговельні операції з валютними цінностями
 73. Виплата готівкової іноземної валюти за дорожніми чеками.
 74. Існують також спеціальні акредитиви.
 75. Існують також спеціальні акредитиви.
 76. Інші валютні операції
 77. Контрольні запитання
 78. Вправи для самостійної роботи
 79. Документальне забезпечення обліку
 80. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів
 81. Облік зношення основних засобів
 82. Облік зношення основних засобів
 83. Облік оперативного лізингу
 84. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
 85. Облік нематеріальних активів
 86. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів
 87. Контрольні запитання
 88. Вправи для самостійної роботи
 89. Вправи для самостійної роботи
 90. Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком
 91. Облік доходів і витрат банку
 92. Облік фінансового результату і розподілу прибутку
 93. Вправи для самостійної роботи
 94. Види податків, які сплачують комерційні банки
 95. Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян
 96. Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів
 97. Облік місцевих податків і зборів
 98. Фінансові санкції та їх облік
 99. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків
 100. Контрольні запитання
 101. Вправи для самостійної роботи
 102. Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів
 103. За формою розрізняють фінансову та нефінансову звітність.
 104. Основна фінансова звітність
 105. Небанківські операційні доходи і витрати поділяються на такі групи: адміністративні витрати; інші небанківські операційні доходи і витрати.
 106. Допоміжна фінансова звітність
 107. Звітність про депозитну діяльність банку
 108. Внутрішньо-банківський аудит у системі внутрішнього контролю
 109. Внутрішній аудит касових операцій
 110. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій
 111. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій
 112. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій
 113. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами
 114. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат
 115. Внутрішній аудит оподаткування банку
 116. Контрольні запитання
 117. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ТЕОРІЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
ТЕОРІЯ ДОКУМЕНТНО ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для спеціальності...

 1. ВСТУП. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ
 2. ДОКУМЕНТНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ: ОЗНАКИ, ВЛАСТИВОСТІ, ПАРАМЕТРИ ТА ФУНКЦІЇ. СТРУКТУРУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ
 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ
 4. ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ
 5. ДОКУМЕНТНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДОКУМЕНТОГЕНЕЗУ
 6. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ НА ЕТАПАХ ДОКУМЕНТОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ДОКУМЕНТОВИКОРИСТАННЯ
 7. ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦИФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОСТУ
 8. СТАРІННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ У ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКАХ ТА МАСИВАХ
 9. ФРАГМЕНТАРНІСТЬ І ДУБЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Конспект лекцій з дисципліни Приймання та оброблення сигналів
Криворізький коледж... національного авіаційного університету... Конспект лекцій з дисципліни Приймання та оброблення сигналів...

 1. Радиоприемник супергетеродинного типа
 2. Сигналы и помехи при радиоприеме
 3. Алгоритм проектирования структурной схемы РПУ
 4. План лекции
 5. Алгоритм поиска отказавшего каскада в супергетеродинном радиоприемнике
 6. Входные цепи (ВЦ)
 7. Усилители сигнальной частоты (УСЧ)
 8. Усилители промежуточной частоты (УПЧ)
 9. Радиоканал с многократным преобразованием частоты
 10. Ручные регуляторы усиления - РРУ
 11. Характеристика радиоприемника
 12. Характеристика радиоприемника
 13. Характеристика аналогового приемника панорамной РЛС
 14. Расчет основных показателей радиоприемника ИС
 15. Причини внедрения цифровой обработки сигналов в технику радиоприема
 16. Цифровой радиоприем
 17. Формирование сигналов
 18. Методы и технологии обработки сигналов
 19. Обработка аналоговых и цифровых сигналов
 20. Стереофоническое вещание
 21. Назначение и структурные схемы
 22. Структура телевизионного приемника
 23. Принципы построения авиационных радиостанций
 24. Особенности построения приемников радиостанций
 25. Синтезаторы частот
 26. Приемник спутниковой радионавигационной системы
 27. Коррелятор
 28. Демодуляция навигационных сообщений спутников ГЛОНАСС

Конспект По Нравственному Богословию
Конспект По Нравственному Богословию Введение... Введение... Христианство есть домостроительство созидание нашего спасения в Господе Иисусе Христе Так как человеку нельзя...

 1. По Нравственному Богословию
 2. Предмет Христианского Нравоучения.
 3. Значение Науки Нравственного Богословия.
 4. Вера или Религия и Нравственность.
 5. Отношение Нравственного Богословия к Догматике.
 6. Отношение Нравственного Богословия к Философии.
 7. Источники Нравственного Богословия.
 8. Библейское воззрение на природу человека
 9. Самосознание
 10. О христианском самосознании
 11. Формальная свобода
 12. О реальной и истинно-нравственной свободе
 13. Воспитание нравственной свободы и нравственного характера
 14. Понятие о нравственном чувстве
 15. Понятие о нравственном законе
 16. Нравственный закон и закон физический. Их сходство и отличие
 17. Происхождение нравственного закона
 18. Естественный нравственный закон. Совесть
 19. Различные состояния совести
 20. Недостаточность естественного нравственного закона; Восполнение его откровенным. Виды откровенного закона
 21. Ветхозаветный нравственный закон
 22. Новозаветный или евангельский нравственный закон
 23. Евангельские заповеди блаженства
 24. Евангельские советы
 25. Главное начало христианской нравственности.
 26. Побуждения к исполнению нравственного закона
 27. О исполнении заповедей. Деление обязанностей (по степени важности). Какие бывают при этом ошибки?
 28. Коллизии обязанностей
 29. Понятие о добродетели
 30. Свойства христианской добродетели и ее три вида проявления
 31. Возрасты добродетельной христианской жизни
 32. Грех как (грешное) дело
 33. О грехе как расположении (греховной) наклонности или страсти
 34. О греховном настроении
 35. Виды порочного состояния
 36. Нравственные средства воспитания и укрепления духовной жизни.
 37. Состояние грешника
 38. Благодать Божия и ее значение в возрождении человека
 39. Моменты обращения грешника к Богу
 40. Упражнения, образующие ум, с возгреванием к духовной жизни
 41. Образование сердца
 42. Упражнения телесных сил. Держание тела по духу новой жизни
 43. Необходимость, важность и значение молитвы
 44. Учение Священного Писания и подвижников Церкви о молитве
 45. Об общественной молитве
 46. Что нужно для благоуспешности молитвы?
 47. О необходимости и важности богословских добродетелей
 48. О христианской вере
 49. О надежде и уповании на Бога
 50. О любви к Богу
 51. Любовь к ближним, ее связь с любовью к Богу и с остальными добродетелями
 52. Свойства или проявления любви к ближним
 53. Милосердие, благотворительность и самоотвержение в отношении к ближним
 54. Сострадание и сорадование, долготерпение и прощение обид
 55. Благожелательность
 56. Справедливость и уважение
 57. Средства к приобретению и сохранению любви
 58. Любовь — основной закон и созидатель человеческой жизни
 59. Семейство. Его нравственное значение
 60. Христианский брак как основа христианской семьи
 61. Взаимные обязанности супругов
 62. Понятие о государстве. Нравственность в общественной жизни

Конспект лекцій з курсу Механічна технологія текстильних матеріалів
Конспект лекцій з курсу Механічна технологія текстильних матеріалів для студентів напрямку Метрологія стандартизація та сертифікація та для...

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Розпушування, змішування й очищення
 3. Тіпальна машина
 4. Самостійна робота
 5. Устрій та робота кардочесальної машини
 6. Витягування та складання. Стрічкові машини
 7. Одержання рівниці. Рівнична машина
 8. Прядіння. Кільцепрядильна машина
 9. Самостійна робота
 10. Гребенечесальна машина
 11. Самостійна робота
 12. ВИРОБНИЦТВО ПРЯЖІ З ШЕРСТІ ТА ХІМІЧНИХ ВОЛОКОН.
 13. Прядіння - формування апаратної пряжі.
 14. КРУТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВИРОБНИЦТВО ТЕКСТУРОВАНИХ НИТОК
 15. Кручені нитки фасонного скручування
 16. Виробництво текстурованих ниток із хімічних волокон
 17. Самостійна робота
 18. Перемотування ниток на бобіни
 19. Снування основних ниток.
 20. Шліхтування основних ниток
 21. Шліхтування основних ниток
 22. Принцип утворення тканини на ткацькому верстаті.
 23. Загальні відомості про ткацькі верстати та їх класифікація
 24. Самостійна робота

Конспект лекцій з дисципліни Фінансовий облік комерційно-економічних дисциплін Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Конспект лекцій з дисципліни Фінансовий облік...

 1. Організація фінансового обліку на підприємстві
 2. Концептуальна основа складання та подання фінансової звітності. Принципи бухгалтерського обліку
 3. Основні вимоги Концептуальної основи, які визначають правила ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової звітності.
 4. Облік складових власного капіталу
 5. Облік резервного капіталу
 6. Облік неоплаченого капіталу
 7. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку власного капіталу
 8. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку власного капіталу
 9. Облік довгострокових кредитів
 10. Облік довгострокових облігацій
 11. Облік розрахунків з учасниками
 12. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів
 13. Списання, ліквідація основних засобів оформляється актом про ліквідацію або актом на списання.
 14. Продаж основних засобів
 15. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 16. Поняття, визнання та класифікація виробничих запасів
 17. Облік виробничих запасів при їх надходженні
 18. Оцінка виробничих запасів
 19. Порядок ведення касових операцій
 20. Облік касових операцій
 21. Порядок ведення операцій на поточному рахунку
 22. Облік операцій на рахунку банку
 23. Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
 24. Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги
 25. Облік резерву сумнівних боргів
 26. Довгострокова дебіторська заборгованість
 27. Довгострокові векселі одержані
 28. Класифікація фінансових інвестицій
 29. Поточні фінансові інвестиції”.
 30. Облік довгострокових фінансових інвестицій
 31. Облік інвестицій, що надають право власності
 32. Відображення довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю
 33. Відображення довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі
 34. Форми та системи оплати праці
 35. Організація обліку праці і її оплати
 36. Оплата праці в святкові, неробочі дні.
 37. Синтетичний та аналітичний облік оплати праці
 38. Облік відпусток та їх розрахунок
 39. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 40. Скільки та коли треба сплачувати до бюджету?
 41. Витрати підприємства, їх класифікація
 42. Класифікація витрат за видами діяльності
 43. Облік витрат операційної діяльності за елементами
 44. Облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілення і списання
 45. Облік витрат, що не включаються в собівартість продукції
 46. Облік витрат, що не включаються в собівартість продукції
 47. Операції та бухгалтерські записи
 48. Облік інших витрат
 49. Визнання та облік доходів
 50. Облік наданих знижок
 51. Облік фінансових доходів та витрат
 52. Облік фінансових результатів
 53. Сутність та порядок подання фінансової звітності
 54. Складання Балансу
 55. Зв’язок Плану рахунків та розділів Балансу
 56. Звіт про фінансові результати
 57. Звіт про рух грошових коштів
 58. Структура звіту про рух грошових коштів
 59. Звіт про власній капітал
 60. Порядок складання звіту
 61. Примітки до фінансової звітності
 62. ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

Конспект лекцій "автоматизації електричним транспортом"
Криворізький технічний університет... Кафедра автоматизованого електропривода... Конспект лекцій автоматизації електричним транспортом для студентів спец...

 1. Конспект лекцій
 2. Процесорний модуль TSX 37-10
 3. Пристрій плавного пуску Альтистарт 46.
 4. Автоматизація процесів піднімання вантажів. Автоматичне керування ліфтами
 5. T1, t2 – t3, t4 – t5, t6 – t7.

Краткий конспект по дисциплине Организация транспортного обслуживания в туризме Кудрявцева Е.В
На сайте allrefs.net читайте: Краткий конспект по дисциплине Организация транспортного обслуживания в туризме Кудрявцева Е.В. Кудрявцева Е В...

 1. Транспортное обслуживание как элемент туристской индустрии.
 2. Пешеходные туры и турпоходы.
 3. История развития автомобильного транспорта.
 4. Виды автомобилей.
 5. Дороги.
 6. Автотуризм. Особенности и перспективы.
 7. IV. Сафари.
 8. Прокат автомобиля.
 9. Автобусные перевозки и туры. Требования к туристическим автобусам.
 10. Правила перевозок пассажиров автобусами.
 11. Железные дороги России.
 12. Туристические поезда.
 13. Правила перевозки пассажиров и багажа ж/д транспортом.
 14. Бронирование и продажа билетов туристическим фирмам.
 15. Чтение железнодорожных билетов.
 16. Технология обслуживания пассажиров.
 17. Чартерные рейсы.
 18. Билеты. Тарифы и виды билетов.
 19. Бронирование и продажа билетов туристическими фирмами.
 20. Копирующийся автоматически авиабилет (TAT).
 21. Морские круизы.
 22. Порядок обслуживания пассажиров во время морских круизов.
 23. Яхтинг.
 24. Речные круизы.
 25. Речные круизы в России.
 26. Организация перевозок речным транспортом.
 27. Организация обслуживания туристов на речном круизе.
 28. Экскурсионные и прогулочные перевозки на речных судах.
 29. I. Летающие машины.
 30. III. Автоматические такси
 31. VII. Струнный транспорт Юницкого (СТЮ).

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін Опорний конспект лекцій з дисципліни Гроші та кредит Протокол № 2 від 18 вересня 2012 року
Опорний конспект лекцій з дисципліни Гроші та кредит охоплює теми які... Опорний конспект лекцій призначений допомогти студентам оволодіти сучасною методикою розрахунку індексів інфляції...

 1. Сутність масштабу цін під час її еволюції
 2. Вимірювання інфляції
 3. Розвиток та особливості інфляції в Україні
 4. Наслідки інфляції
 5. Структура платіжного балансу
 6. Еволюція кількісної теорії у працях визначних економістів
 7. Чинники впливу на розмір процентної ставки
 8. Функція створення грошей і регулювання грошової маси.
 9. Таблиця 10.1
 10. Попередні підсумки діяльності банків станом на 1 листопада 2011 року
 11. Найбільші та великі банки України станом на 01.04.2011 р., млн. грн.
 12. Законодавчі і нормативні акти

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
опорний КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ... Модуль... Організація зовнішньоекономічної діяльності...

 1. Зовнішньоекономічна діяльність: поняття, основні та допоміжні види.
 2. Зовнішньоекономічна діяльність: поняття, основні та допоміжні види.
 3. Система державного регулювання ЗЕД в Україні та її розвиток.
 4. Митне регулювання, як складова частина державного регулювання ЗЕД в Україні.
 5. Регулювання ЗЕД
 6. Правове регулювання МДКП: форми, умови, порядок укладання та виконання міжнародних угод з іноземними партнерами згідно Віденської конвенції.
 7. Замовлення
 8. Адаптовані правила.
 9. Поняття, види та порядок укладання зовнішньоекономічних контрактів.
 10. ІІ. Предмет контракту.
 11. ІІІ. Заключна частина
 12. Організація і техніка проведення ділових переговорів.
 13. Поняття і чинники валютно-фінансових умов контракту та валютні умови угоди.
 14. Фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів
 15. Засоби платежу при виконанні валютно-фінансових умов контракту
 16. Заходи проти необґрунтованої затримки платежу та неплатежу
 17. Транспортне забезпечення ЗЕД
 18. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту
 19. Транспортні умови угоди та порядок оформлення міжнародної транспортної документації
 20. Сутність і види страхування у ЗЕД
 21. Особливості транспортного страхування у ЗЕД
 22. Методи виходу підприємств на зовнішні ринки
 23. Цілі та шляхи створення підприємств з іноземними інвестиціями
 24. Управління діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
 25. Тема 11. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 26. Економічна ефективність зовнішньоекономічних операцій

Конспект лекцій з дисципліни Історія України
Одеський національний політехнічний університет... Конспект лекцій з дисципліни...

 1. Передмова
 2. Предмет і завдання курсу історії України.
 3. Передумови утворення та теорії походження Київської Русі.
 4. Характерні риси та особливості розвитку культури. Хрещення Русі та його історичне значення.
 5. Методичні вказівки до лекції.
 6. Причини феодальної роздробленості.
 7. Змагання українських князівств за політичне лідерство.
 8. Південно-західні руські князівства під ігом Золотої Орди.
 9. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського. Велике князівство як форма поліетнічної держави литовців, українців, білорусів.
 10. Польська експансія на українські землі наприкінці ХІV – на початку ХV ст. Зближення Литви і Польщі. Кревська унія 1385 р. Опозиція князя Вітовта.
 11. Українські землі у другій третині XV–XVI ст. Люблінська (1569 р.), Берестейська (1596 р.) унії та їх політичні наслідки.
 12. Соціально-економічні процеси в XIV-XVI ст.
 13. Запорозьке козацтво у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Передумови виникнення та джерела формування козацтва.
 14. Запорозька Січ. Військовий та адміністративний устрій. Формування органів влади та управління.
 15. Козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ-на початку ХVІІ ст.
 16. Українське козацтво в системі міжнародних відносин.
 17. Причини, характер, рушійні сили, періодизація війни.
 18. Утворення Української гетьманської держави.
 19. Боротьба за возз’єднання Української держави
 20. Українська державність наприкінці XVII – на початку XVIII ст. І. Самойлович, І. Мазепа, П. Орлик.
 21. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст. Скасування гетьманщини.
 22. Ліквідація Запорозької Січі.
 23. Нова доба козацько-селянських війн: гайдамаччина.
 24. Поділи Речі Посполитої та їх наслідки для українських земель.
 25. Заснування нових міст.
 26. Становище українських земель у першій половині XIХ ст.
 27. Початок українського національного відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство.
 28. ІІ половини XIХ ст.
 29. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії
 30. Методичні вказівки до лекції
 31. Соціально-економічний розвиток.
 32. Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр.
 33. Україна у роки третьочервневої монархії (червень 1907 – липень 1914 р.). Столипінська аграрна реформа.
 34. Українські землі в роки Першої світової війни. Національно-визвольний рух в умовах війни.
 35. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну
 36. Проголошення автономії України
 37. Проголошення УНР. Війна Радянської Росії проти УНР. Четвертий Універсал Центральної Ради.
 38. Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського.
 39. Акт злуки УНР та ЗУНР.
 40. Боротьба за владу в Україні в 1919-1920 рр. Проголошення УРСР. Запровадження політики „воєнного комунізму”. Боротьба проти Денікінщини.
 41. Україна в 1919-1920 рр. Вставлення радянського режиму.
 42. Радянсько-польська війна та Україна
 43. УСРР на початку 20-х років. Міжнародне і внутрішнє становище. НЕП. Створення СРСР.
 44. Соціально-економічні перетворення. Індустріалізація. Колективізація. Голод 1932-1933 рр. Процес формування тоталітарного режиму в СРСР.
 45. Національно-культурне будівництво. Політика коренізації.
 46. Західноукраїнські землі у 20 – 30-ті роки. Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини.
 47. Рух опору проти німецько-фашистського режиму на території України. Радянський партизанський рух. Збройна боротьба формувань ОУН-УПА.
 48. Завершення Другої світової війни. Внесок народу України в перемогу над фашизмом.
 49. Х рр. та причини їх згортання. Посилення застійних явищ в соціально-економічному житті республіки.
 50. Головні чинники, що зумовили процес перебудови. Проведення економічних та політичних реформ.
 51. Піднесення національно-визвольного руху. Формування багатопартійності в Україні.
 52. Від 1991 р. – до сучасності) (2 год.).
 53. Утвердження національної державності. Стартові умови розгортання державотворчого процесу. Становлення владних структур.
 54. Методичні вказівки до лекції

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ЕКОНОМІКИ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ЕКОНОМІКИ... ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ...

 1. Лекція 1. Підприємство – суб’єкт господарювання в ринковій системі
 2. Лекція 2. Державна реєстрація та порядок ліквідації суб’єктів підприємництва
 3. Поняття банкрутства та причини його виникнення
 4. Лекція 3. Управління підприємством
 5. Лекція 4. Персонал підприємства
 6. Лекція 5. Необоротні активи підприємства
 7. Лекція 6. Використання основних засобів підприємства та оцінка їх ефективності
 8. Лекція 7. Оборотні кошти підприємства
 9. Оцінка ефективності використання оборотних коштів виробничих підприємств
 10. Лекція 8. Виробнича потужність та виробнича програма підприємства
 11. Лекція 9. Основи організації виробництва
 12. Лекція 10. Мотивація та оплата праці
 13. Лекція 11. Регулювання, прогнозування та планування господарської діяльності підприємства
 14. Лекція 12. Витрати підприємства та ціна продукції
 15. Сутність і формування прибутку
 16. Термін „ефект” у перекладі з латинської означає „результат”.
 17. Лекція 15. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств
 18. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
 19. Поняття, завдання та форми реструктуризації підприємства

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА... ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ... КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ...

 1. Загальні положення.
 2. Правові основи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
 3. Єдина державна система цивільного захисту.
 4. Надзвичайні ситуації та причини їх виникнення
 5. Мета і завдання системи моніторингу небезпек
 6. Галузевий моніторинг довкілля та його основні показники
 7. Територіальний моніторинг НС
 8. Підвищеної небезпеки
 9. Зонування територій за ступенем небезпеки
 10. Небезпеки і загрози техногенного характеру та забезпечення техногенної безпеки на ОГ як складової частини ЦЗ.
 11. Суть стійкості роботи ОГ та організація і проведення дослідження стійкості його роботи .
 12. Методика оцінки стійкості роботи ОГ до дії різних
 13. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи ОГ
 14. Резервування матеріальних та фінансових ресурсів
 15. Критерії ідентифікації об’єктів господарювання, що підлягають декларуванню безпеки.
 16. Порядок декларування об’єктів підвищеної небезпеки.
 17. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 18. Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки
 19. Розв’язування типових завдань з оцінки хімічної обстановки
 20. Превентивні заходи щодо зниження масштабів хімічного впливу на об’єкти і території.
 21. Додатки
 22. Зараженого повітря, км/год
 23. Протирадіаційний та протихімічний захист населення і територій.
 24. Використання засобів індивідуального та колективного захисту персоналу
 25. Розрахунок укриття виробничого персоналу в захисних спорудах
 26. Медичний захист в зонах біологічного зараження.
 27. Допоміжні таблиці
 28. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування.
 29. Оцінка масштабу і характеру (виду) пожежі, прогнозування її розвитку, швидкості та напрямку поширення, площі зон задимлення.
 30. Розрахунок критеріїв вибухопожежної небезпеки приміщень.
 31. Оцінка стійкості роботи ОГД внаслідок вибуху газоповітряної суміші.
 32. Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж.
 33. Таблиця 4
 34. Таблиця 5
 35. Гідродинамічні аварії. Методика оцінки інженерного cтану при них і заходи захисту населення та території
 36. Коефіцієнти апроксимації
 37. До створу, який розглядається
 38. Приклад.
 39. Оцінка збитків від наслідків НС природного і техногенного походження

Опорний конспект лекцій з дисципліни Історія України
Імені Юрія Кондратюка... Кафедра історії... Опорний конспект лекцій...

 1. Первісна історія України
 2. Населення України І тис. н. е.
 3. Русь в українській та світовій історії
 4. Київська Русь
 5. Галицько-Волинське і Литовське князівства в руській історії
 6. Козацтво
 7. Польсько-католицький фактор в українській історії
 8. Визвольна війна 1648–1654 рр.
 9. Україна періоду Руїни
 10. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій
 11. Україна у ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.
 12. Україна в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
 13. Україна в революційних процесах 1917–1921 рр.
 14. Гетьманство Павла Скоропадського
 15. Остаточне утвердження більшовицької влади на Україні
 16. УСРР у 1920-ті роки
 17. Західноукраїнські землі у 20–30-ті роки ХХ ст.
 18. Україна в роки Другої світової війни
 19. Друга світова війна і Україна
 20. Від другої половини 40-х до 80-х рр. XX ст.
 21. Україна в кінці 1940-х – першій половині 1960-х рр.
 22. Лекція 16
 23. Незалежна Україна в сучасному світі
 24. Лекція 17
 25. Сучасний етап розвитку

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА Бухгалтерський облік
ОДЕСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ... ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ... НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА Бухгалтерський облік СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Бухгалтерський облік...

 1. Значення балансу
 2. Д 201 К Д 91 К Д 23 К
 3. ДОДАТОК А.
 4. Додаток В
 5. Визнання статей балансу
 6. Первинних документах.
 7. Дайте визначення витрат
 8. Бухгалтерською проводкою

З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”. Змістовий модуль I. Теоретичні основи управління персоналом КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ... З ДИСЦИПЛІНИ... УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ для бакалаврів...

 1. Лекція 1
 2. Основні категорії теорії управління
 3. Лекція 2
 4. Лекція 3
 5. Лекція 4
 6. Лекція 5
 7. Натуралістичний підхід – становлення й усвідомлення особистості.
 8. Лекція 6
 9. Лекція 7
 10. Лекція 8
 11. Лекція 9
 12. Лекція 10
 13. Фінансове забезпечення менеджменту персоналу
 14. Лекція 11
 15. Лекція 12
 16. Зовнішні та внутрішні фактори політики менеджменту персоналу
 17. Лекція 13
 18. Таблиця 2.3
 19. Лекція 14
 20. Лекція 15
 21. Основні професійні ролі менеджера з персоналу
 22. Навички командної роботи
 23. Лекція 16
 24. Облік особового складу організації
 25. Особові картки комплектуються за структурними підрозділами підприємства та апарату управління.
 26. Особові картки комплектуються за структурними підрозділами підприємства та апарату управління.
 27. Лекція 17
 28. Методи планування потреби в кадрах.
 29. Планування чисельності інших категорій промислово-виробничого персоналу
 30. Розрахунок додаткової потреби у працівниках і спеціалістах
 31. Лекція 18
 32. Лекція 19
 33. Забезпечення процесів добору персоналу.
 34. Стимулювання фірмою набору персоналу.
 35. Лекція 20
 36. Лекція 21
 37. Лекція 21
 38. Лекція 22
 39. Розділ 1. Управління процесом руху персоналу
 40. Розділ 1. Управління процесом руху персоналу
 41. Розділ 2. Управління процесом вивільнення персоналу
 42. Розділ 2. Управління процесом вивільнення персоналу
 43. Підтримання установленого ритму виробництва
 44. Лекція 28
 45. Лекція 29
 46. А в с а в с
 47. Лекція 30
 48. Лекція 31
 49. Лекція 32
 50. Лекція 33
 51. Матеріальна мотивація трудової діяльності
 52. Сутність і функції заробітної плати
 53. Лекція 34
 54. Усі ці фактори виливають на формування умов праці одночасно і у нерозривній єдності, обумовлюючи поряд з іншими параметрами виробниче середовище.
 55. Лекція 35
 56. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві
 57. Лекція 36
 58. Лекція 37
 59. Лекція 38
 60. Лекція 39
 61. Лекція 40
 62. Лекція 41
 63. Лекція 42
 64. Методи оцінки
 65. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу
 66. Лекція 43
 67. Соціальна ефективність менеджменту персоналу

Ази економічної освіти
Кролевецький районний Будинок дітей та юнацтва... Субота... План конспект індивідуального заняття...

 1. Робота прес-служб спрямована на вплив на громадськість
 2. Як зароджується матеріал?
 3. Замість передмови

Опорный конспект По информатике
Москва Б Калитниковская д стр тел... E mail prof educom ru http www k profedu ru... Опорный конспект...

 1. Глебова Е.Г.
 2. Способы представления и обработки информации
 3. Кодирование графической информации
 4. Кодирование звуковой информации
 5. Кодирование числовой информации
 6. Перевод десятичных дробей, меньших единицы.
 7. Эволюция вычислительной техники
 8. Поколения ЭВМ
 9. Типы персональных компьютеров
 10. Процессор
 11. Внутренняя память компьютера.
 12. ЗзУстройства для хранения информации (накопители). Внешняя память компьютера.
 13. Периферийные устройства
 14. Координатные устройства ввода
 15. Работа за компьютером
 16. С: aa.txt
 17. Вызов справки по ключам команды
 18. Копирование объектов в среде Windows
 19. Создание внедренного или связанного объекта
 20. Редактирование готового шаблона
 21. Формат отображения чисел
 22. Использование функций
 23. Как присвоить имя ячеки
 24. Вид форма (запись) Табличный
 25. Способы построения моделей
 26. Иерархическая БД
 27. База данных АCCESS
 28. Структура БД
 29. Адресация в Интернет
 30. Адресация электронной почты
 31. Графические объекты блок-схемы
 32. Переменные: тип, имя, значение
 33. Алгебра высказываний
 34. Логические законы и правила преобразования логических выражений

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ДВНЗ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ...

 1. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками
 2. Економічна сутність капіталу підприємства у теперішній час
 3. Кругообіг капіталу підприємства
 4. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками
 5. Структура капіталу
 6. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства
 7. Фінансовий леверидж і його розрахунок
 8. Основні принципи формування капіталу підприємства
 9. Форми та джерела функціонування власних фінансових ресурсів
 10. Політика формування власних фінансових ресурсів
 11. Основні сфери використання показника вартості капіталу
 12. Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу
 13. Дивідендна політика
 14. Емісійна політика
 15. Джерела залучення позикового капіталу
 16. Політика залучення позикових засобів
 17. Характеристика ризику
 18. Класифікація ризиків сформованого капіталу
 19. Механізм нейтралізації ризиків при формуванні капіталу
 20. Прибуток підприємства.
 21. Особливості процесу використання капіталу підприємства характеризуються показниками ділової активності
 22. Капітал як чинник виробництва
 23. Капітал як інвестиційний ресурс
 24. Функції управління при використанні капіталу
 25. Операційна діяльність і склад операційного капіталу підприємства
 26. Механізм формування ефекту використання капіталу в операційній діяльності підприємства
 27. Використання в операційній діяльності основного і оборотного капіталу підприємства
 28. Інвестиційна діяльність та її типи
 29. Основні особливості інвестиційної діяльності підприємства
 30. Класифікація інвестицій підприємства
 31. Механізм формування ефекту використання капіталу в інвестиційній діяльності
 32. Основні принципи оцінки інвестицій

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Основи інформаційної безпеки Системи технічного захисту інформації
Запорізький національний технічний університет... КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ... з дисципліни Основи інформаційної безпеки для студентів спеціальності...

 1. Значения характеристик голоса конкретного человека индивидуальные и позволяют идентифицировать человека по его голосу.
 2. Беззаходовые методы
 3. Заходовые методы
 4. Механизмы аутентификации
 5. Обеспечение секретности в процедуре корректировки местоположения
 6. Средствах GSM
 7. Система безопасности в GSM в конетексте других стандартов сотовой связи.
 8. Средства наблюдения в оптическом диапазоне
 9. Оптические системы
 10. Визуальнооптические приборы
 11. Фото и киноаппараты
 12. Средства телевизионного наблюдения
 13. Физические средства защиты.
 14. Программными средствами защиты
 15. Аппаратные средства защиты
 16. Меры криптографической защиты.
 17. Основные определения
 18. Методы замены
 19. Пропорциональные шифры
 20. Многоалфавитные подстановки
 21. Методы перестановки
 22. Предпосылки создания методов шифрования с открытым ключом и основные определения
 23. Односторонние функции
 24. Использование асимметричных алгоритмов для шифрования
 25. Алгоритм RSA
 26. Шифрование
 27. Основные сведения
 28. Формирование общего ключа
 29. Цифровая подпись на основе алгоритмов с открытым ключом
 30. Формирование секретных ключей с использованием асимметричных алгоритмов
 31. Требования к алгоритмам шифрования с открытым ключом
 32. Ключевые термины
 33. Краткие итоги
 34. Демаскирующие признаки электронных устройств перехвата информации
 35. Электромагнитные каналы утечки информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники.
 36. Электрические каналы утечки ин­формации
 37. Специально создаваемые техниче­ские каналы утечки информации.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ... КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ...

 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 2. Сутність фінансів підприємства
 3. Функції фінансів підприємства
 4. Фінансові ресурси підприємства
 5. Управління фінансами підприємства
 6. Система розрахунків на підприємстві
 7. Організація відкриття рахунків у банку
 8. Форми безготівкових розрахунків
 9. Характеристика та склад грошових надходжень
 10. Фактори, які впливають на обсяг виручки від реалізації
 11. Залежно від способу встановлення розрізняють вільні, регульовані і фіксовані ціни.
 12. Планування виручки від реалізації продукції
 13. Формування прибутку підприємства
 14. Прибуток від реалізації продукції його формування та методи розрахунку
 15. Метод прямого рахунку.
 16. Сутність і методи обчислювання рентабельності
 17. Показники рентабельності, розраховані на основі потоків коштів
 18. Система оподаткування підприємства
 19. Непрямі податки
 20. Прямі податки
 21. Майнові податки та платежі за ресурси
 22. Місцеві податки та збори
 23. Платниками збору за право використання місцевої символіки
 24. Сутність обігових активів, їх склад і структура
 25. Основи організації обігових активів і джерела їх формувань
 26. Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємства
 27. Показники використання оборотних активів
 28. Основи кредитування підприємства
 29. Банківське кредитування підприємства
 30. Небанківське кредитування підприємства
 31. Порядок оформлення, отримання та погашення кредиту
 32. Порядок оформлення, отримання та погашення кредиту
 33. IV. Відповідальність сторін
 34. Сутність основних засобів та їх відтворення
 35. Показники стану та ефективності використання основних засобів
 36. Знос і амортизація основних засобів
 37. Сутність і склад капітальних вкладень та джерела їх фінансування
 38. Сутність фінансового стану підприємства
 39. Інформаційна база щодо оцінки фінансового стану підприємства
 40. Показники фінансового стану підприємства
 41. Фінансова стійкість підприємства, її показники та їх розрахунки
 42. Завдання та методи поточного фінансового планування
 43. Баланс грошових надходжень
 44. Інформаційна база фінансового планування
 45. Економічні передумови банкрутства підприємства
 46. Банкрутство підприємства: причини, наслідки, процедура
 47. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5