рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

ghhjjkfj,jy

Раздел: Право: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

ИРЛАНДСКИЕ ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ
На сайте allrefs.net читайте: "129ИРЛАНДСКИЕ ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ"

Тема 1. Фінанси в системі ринкових відносин.
На сайте allrefs.net читайте: "Тема 1. Фінанси в системі ринкових відносин"

 1. Тема 1. Фінанси в системі ринкових відносин.
 2. Тема 5. Оподаткування підприємств та фінансових
 3. Фінансова та інша звітність акціонерних товариств
 4. Тема 9. Фінансове забезпечення поточної діяльності
 5. Тема 14. Фінансовий аналіз стану активів
 6. Тема 17. Фінансова санація та упередження
 7. Фінанси підприємств
 8. Фінанси підприємств
 9. Грошові відносини як складові фінансів підприємств
 10. Функції фінансів
 11. Фінанси підприємств
 12. Фінансовий менеджмент на підприємстві
 13. Грошові розрахунки в діяльності підприємств
 14. Фінанси підприємств
 15. Фінанси підприємств
 16. Фінанси підприємств
 17. Загальні принципи ведення касових операцій підприємством
 18. Фінанси підприємств
 19. Визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності
 20. Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування
 21. Фінанси підприємств
 22. Система показників рентабельності
 23. Факторний аналіз динаміки прибутковості
 24. Загальна характеристика звіту про фінансові результати
 25. Фінанси підприємств
 26. Особливості визнання різних видів доходу від реалізації
 27. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати
 28. Етап 2. Розрахунок валового прибутку
 29. Етап 6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду
 30. Фінанси підприємств
 31. Визначити знаменник ПНА
 32. Розрахувати чисельник скоригованого ПНА
 33. Розрахувати знаменник скоригованого ПНА
 34. Розрахувати знаменник скоригованого ПНА
 35. Оподаткування прибутку підприємств
 36. Фінанси підприємств
 37. Фінанси підприємств
 38. Фінанси підприємств
 39. Фінанси підприємств
 40. Фінанси підприємств
 41. Плата за землю
 42. Податок з власників транспортних засобів
 43. Непряме оподаткування підприємств
 44. Місцеві податки і збори
 45. Фінанси підприємств
 46. Державної податкової адміністрації за станом розрахунків підприємств з бюджетом
 47. Попередня перевірка стану розрахунків підприємств з бюджетом
 48. Основні питання програми перевірки
 49. На прибуток
 50. Фінанси підприємств
 51. Фінанси підприємств
 52. Фінанси підприємств
 53. Фінанси підприємств
 54. Фінанси підприємств
 55. Фінанси підприємств
 56. І 6.1. Структура власного капіталу акціонерних товариств
 57. Емісійна політика акціонерного товариства
 58. Емісійна політика акціонерного товариства
 59. Фінанси підприємств
 60. Фінанси підприємств
 61. Фінанси підприємств
 62. Розрахунок дивідендів за акціями акціонерного товариства
 63. Розрахунок дивідендів за акціями акціонерного товариства
 64. Розрахунок дивідендів за акціями акціонерного товариства
 65. Фінанси підприємств
 66. Основні види фінансової звітності акціонерного товариства
 67. Основні види фінансової звітності акціонерного товариства
 68. Порядок складання звіту про власний капітал
 69. Інша звітність акціонерного товариства
 70. Інша звітність акціонерного товариства
 71. Джерела фінансування малого бізнесу в Україні
 72. Джерела фінансування малого бізнесу в Україні
 73. Джерела фінансування малого бізнесу в Україні
 74. Джерела фінансування малого бізнесу в Україні
 75. Джерела формування оборотних засобів
 76. Політика формування власних фінансових ресурсів
 77. Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів.
 78. К=д/дк.
 79. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування
 80. Проектний аналіз інвестицій
 81. Фінансова оцінка ефективності інвестицій в основний капітал
 82. Ер > Ен.
 83. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери
 84. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери
 85. Суть та форми кредитування підприємств банківськими установами
 86. Порядок нарахування відсотків за депозитними та кредитними операціями
 87. Порядок нарахування відсотків за депозитними та кредитними операціями
 88. Порядок нарахування відсотків за депозитними та кредитними операціями
 89. Суть фінансового аналізу
 90. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства
 91. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства
 92. Призначення балансу та його структура
 93. Склад, оцінка та відображення у балансі оборотних активів
 94. Структура пасивів балансу
 95. Внутрішній аналіз стану активів промислового підприємства
 96. Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості
 97. Аналіз структури джерел коштів і їх використання
 98. Фінансовий аналіз оборотності активів підприємства
 99. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві
 100. Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості
 101. Аналіз оборотності товарно-матеріальних запасів
 102. Фінанси підприємств
 103. Фінанси підприємств
 104. Фінанси підприємств
 105. Фінанси підприємств
 106. P.А. Слав!юк
 107. P.А. Слав!юк
 108. P.А. Слав!юк
 109. Розрахунок суми капіталу на приріст оборотних засобів
 110. Розрахунок показників фінансового плану та балансу доходів і витрат
 111. Фінанси підприємств
 112. Фінанси підприємств
 113. Особливості страхового захисту активів підприємств
 114. Страхова відповідальність та страхова оцінка майна підприємства
 115. Страховий захист власників товарів при перевезенні вантажів
 116. Встановлення величини страхового тарифу
 117. Встановлення величини страхового тарифу
 118. Порядок укладання і дії договору страхування
 119. Суть та необхідність санації підприємств зі складним фінансовим станом
 120. Оцінка внутрішніх і зовнішніх факторів фінансової неспроможності підприємства
 121. Фінансові джерела санації
 122. Р.А. Слав?юк
 123. Фінанси підприємств
 124. Фінанси підприємств
 125. Порядок оголошення підприємства банкрутом і механізм розподілу конкурсної маси
 126. Фінанси підприємств
 127. Фінанси підприємств
 128. Фінанси підприємств
 129. ВЛАСНИКИ - ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
 130. ВЛАСНИКИ - ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
 131. ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯіДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 132. Варіант II
 133. Варіант III
 134. Варіант IV
 135. Фінанси підприємств
 136. Варіант V
 137. Варіант VI
 138. Варіант І
 139. Варіант II
 140. Варіант III
 141. Варіант IV
 142. Варіант V
 143. Фінанси підприємств
 144. Фінанси підприємств
 145. Фінанси підприємств
 146. Фінанси підприємств
 147. Вихідні дані

Тема: Предмет, метод і задачі дисципліни Економіка виробництва
На сайте allrefs.net читайте: "Предмет, метод і задачі дисципліни Економіка виробництва"

 1. Мета функціонування підприємства
 2. Класифікація підприємств.
 3. Майно підприємства. Поняття майна підприємства.
 4. Капітал підприємства.
 5. Класифікація основних фондів.
 6. Методи оцінки основних фондів і їх економічне значення.
 7. Відшкодування основних фондів шляхом включення частини їхньої вартості у витрати на випуск продукції (собівартість) називається амортизацією.
 8. Метод дегресивної (прискореної) амортизації
 9. Ремонт і модернізація основних фондів.
 10. Фр= ( Пр/ ОФ ) х100
 11. Норма - це величина, відповідна обсягові запасу кожного елемента оборотних засобів.
 12. Мм= Мз/Q,абоМм= Мз/N
 13. Сутність, значення і задачі матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції
 14. Маркетинг – це комплексна система організації виробництва і збуту товару чи надання послуг, заснована на передбаченні і задоволенні попиту споживача.
 15. Сутність і цілі кадрової політики на підприємстві
 16. Класифікація і структура персоналу підприємства
 17. Структура кадрів підприємства
 18. Сутність і значення підвищення продуктивності праці
 19. Визначення продуктивності праці в натуральних і вартісних показниках.
 20. Чинники росту продуктивності праці
 21. Економічна сутність оплати праці
 22. Форми і системи заробітної плати.
 23. Особливості організації оплати праці в сучасних умовах.
 24. Мотивація праці
 25. Прибуток та його види.
 26. Ціноутворення. Місце ціни в системі економічних категорій
 27. Функції ціни характеризує сукупність загальних властивостей, що властиві їй як економічній категорії.
 28. Види цін у залежності від ступеня новизни товару.
 29. Планування інвестицій, джерела їхнього фінансування
 30. Під економічним ефектом розуміють ті переваги, що одержують у результаті впровадження нового.
 31. Дисконтування – це спеціальний прийом для співставлення поточної (сьогоднішньої) і майбутньої цінності грошей.
 32. Податкова система України. Класифікація податків і зборів.
 33. Правовий механізм податку та його елементи
 34. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ Й ЗБОРИ

Уголовное право. общая часть
Федеральное агентство по образованию... Южно Уральский государственный университет... Уголовное право общая часть...

 1. ББК Х628.1.я7
 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
 4. Тема 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ и ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА
 5. Тема 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
 6. Тема 4. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО СТРУКТУРА
 7. Тема 5. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 8. Тема 6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 9. Тема 7. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 10. Тема 8. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 11. Тема 9. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 12. Тема 10. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 13. Тема 11. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
 14. Тема 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
 15. Тема 13. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
 16. Тема 14. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ
 17. Тема 15. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ
 18. Тема 16. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
 19. Тема 18. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 20. Тема 19. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ
 21. Тема 21. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 22. Тема 22 ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
 23. Общие методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям
 24. Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовно-правовая политика
 25. Какие функции выполняет уголовное право
 26. Определите наиболее полный перечень принципов уголовного права
 27. Тема 2. Уголовный закон
 28. Время совершения преступления и его уголовно-правовое значение.
 29. Тема 3. Понятие преступления
 30. Тема 4. Состав преступления и его структура
 31. Тема 5. Объект преступления
 32. Тема 6. Объективная сторона преступления
 33. Тема 7. Субъект преступления
 34. Тема 8. Субъективная сторона преступления
 35. Тема 9. Уголовная ответственность
 36. Тема 11. Соучастие в преступлении
 37. Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 38. Тема 14. Понятие и цели наказания
 39. Тема 15. Система и виды наказаний
 40. Тема 16. Назначение наказания
 41. Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности
 42. Тема 19. Условное осуждение
 43. Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость
 44. Тема 21. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
 45. Тема 22. Иные меры уголовно-правового характера
 46. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СамостоятельнОЙ работЫ студентОВ
 47. Формы самостоятельной работы студентов
 48. Рекомендуемый план ответа и подготовки сообщения
 49. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 50. Экзаменационные вопросы
 51. Контрольные работы
 52. Вопрос 2. Новые обстоятельства, исключающие преступность деяния по УК РФ.
 53. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ
 54. Темы курсовых работ
 55. Темы дипломных работ
 56. Вопросы к государственному экзамену

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ГОУВПО Марийский государственный университет... Юридический факультет... Кафедра публичного права России и зарубежных стран...

 1. Высшего профессионального образования
 2. Виды учебной деятельности студентов
 3. Тема 1. Понятие и система уголовного права
 4. Нормативные акты и судебная практика
 5. Нормативные акты и судебная практика
 6. Нормативные акты и судебная практика
 7. Нормативные акты и судебная практика
 8. Нормативные акты и судебная практика
 9. Нормативные акты и судебная практика
 10. Нормативные акты и судебная практика
 11. Нормативные акты и судебная практика
 12. Тема 11. Оконченное и неоконченное преступление
 13. Нормативные акты и судебная практика
 14. Нормативные акты и судебная практика
 15. Нормативные акты и судебная практика
 16. Нормативные акты и судебная практика
 17. Нормативные акты и судебная практика
 18. Нормативные акты и судебная практика
 19. Нормативные акты и судебная практика
 20. Вопросы для самопроверки
 21. Нормативные акты и судебная практика
 22. Нормативные акты и судебная практика
 23. Методические рекомендации по работе с программой
 24. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ
 25. I. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ
 26. Этапы подготовки курсовой работы
 27. Структура и объем работы
 28. Сбор и изучение материала для курсовой работы
 29. Работа над текстом. Стиль курсовой работы
 30. Оформление курсовой работы
 31. Защита курсовой работы
 32. Конвенции, декларации, законодательные и иные нормативные акты
 33. Судебная практика

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС по дисциплине ТРУДОВОЕ ПРАВО
ББК я... Рецензент к ю н профессор Иванов М Г...

 1. Кафедра права
 2. Цели и задачи дисциплины
 3. Место дисциплины в структуре ООП
 4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
 5. Распределение объема учебной дисциплины по видам учебных занятий и формы контроля
 6. Тема 6. Рабочее время и время отдыха
 7. Тема 7. Оплата и нормирование труда
 8. Тема 9. Дисциплина труда
 9. Тема 10. Материальная ответственность сторон трудового договора
 10. Тема 11. Охрана труда
 11. Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
 12. Тема 13. Защита трудовых прав работников
 13. Тема 14. Трудовые споры
 14. Практические (семинарские) занятия
 15. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
 16. Вопросы для подготовки к экзамену
 17. Темы для самостоятельной работы
 18. Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения
 19. Для кого не устанавливается испытательный срок
 20. Требования к уровню подготовки студента по дисциплине
 21. Трудовое право

Уголовное право России. Общая часть
Уголовное право России Общая часть Учебник е изд испр и доп под редакцией В П Ревина доктора юридических наук профессора заслуженного... Уголовное право России Общая часть...

 1. Уголовное право России: понятие, предмет, метод и структура
 2. Задачи и функции уголовного права
 3. Наука уголовного права
 4. Уголовное право и уголовная политика
 5. Понятие уголовного закона
 6. Структура уголовного закона
 7. Действие уголовного закона во времени
 8. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц
 9. Толкование уголовного закона
 10. Соотношение социальной и уголовно-правовой ответственности
 11. Понятие уголовной ответственности
 12. Основание уголовной ответственности
 13. Формирование понятия преступления
 14. Понятие и признаки преступления
 15. Категории преступлений
 16. Понятие состава преступления
 17. Структура состава преступления
 18. Функции состава преступления
 19. Понятие объекта преступления
 20. Понятие предмета преступления
 21. Понятие объективной стороны и ее уголовно-правовое значение
 22. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) и его уголовно-правовая характеристика
 23. Общественно опасное последствие и его уголовно-правовая оценка
 24. Причинная связь в уголовном праве
 25. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их значение
 26. Понятие и признаки субъекта преступления
 27. Понятие невменяемости
 28. Возрастные признаки субъекта преступления
 29. Специальный субъект преступления
 30. Понятие и значение субъективной стороны преступления
 31. Понятие вины
 32. Умысел и его виды
 33. Неосторожность и ее виды
 34. Двойная (сложная) форма вины
 35. Мотив и цель
 36. Ошибка и ее значение
 37. Понятие, виды и значение стадий совершения преступлений
 38. Приготовление к преступлению
 39. Покушение на преступление
 40. Добровольный отказ от преступления
 41. Понятие и признаки соучастия в преступлении
 42. Формы соучастия
 43. Виды соучастников
 44. Ответственность соучастников
 45. Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия
 46. Понятие множественности преступлений. Единичное (единое) преступление
 47. Совокупность преступлений
 48. Рецидив преступлений
 49. Понятие преступной деятельности
 50. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния
 51. Необходимая оборона
 52. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
 53. Крайняя необходимость
 54. Физическое и психическое принуждение
 55. Обоснованный риск
 56. Исполнение приказа или распоряжения
 57. Понятие и признаки уголовного наказания
 58. Цели наказания
 59. Система наказаний
 60. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
 61. Обязательные работы
 62. Исправительные работы
 63. Ограничение по военной службе
 64. Ограничение свободы
 65. Лишение свободы на определенный срок
 66. Пожизненное лишение свободы
 67. Смертная казнь
 68. Общие начала назначения наказания
 69. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
 70. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении
 71. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии, и при рецидиве преступлений
 72. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров
 73. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания
 74. Понятие условного осуждения и его место в системе мер уголовно-правового воздействия
 75. Правила применения условного осуждения. Контроль за поведением условно осужденного
 76. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока
 77. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности
 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
 79. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
 80. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности
 81. Понятие освобождения от наказания и его отбывания
 82. Основания, виды освобождения от наказания и его отбывания и социально-правовое значение этого института уголовного права
 83. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
 84. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
 85. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки
 86. Освобождение от наказания в связи с болезнью
 87. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей
 88. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда
 89. Амнистия, условия ее применения
 90. Помилование, условия его применения
 91. Судимость
 92. Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних
 93. Особенности применения наказания к несовершеннолетним
 94. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. Применение принудительных мер воспитательного воздействия
 95. Освобождение несовершеннолетних от наказания
 96. Принудительные меры медицинского характера в отечественном уголовном законодательстве
 97. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера
 98. Виды принудительных мер медицинского характера
 99. Понятие и особенности конфискации имущества как уголовно-правовой меры, усиливающей уголовное наказание
 100. Порядок и условия конфискации имущества, полученного в результате совершения преступления и (или) доходов от этого имущества

Уголовное право России. Общая часть
Глава Уголовное право России понятие предмет и метод задачи функции и... Уголовное право России понятие предмет метод и структура Уголовный кодекс...

 1. Уголовное право России: понятие, предмет, метод и структура
 2. Задачи и функции уголовного права
 3. Наука уголовного права
 4. Уголовное право и уголовная политика
 5. Понятие уголовного закона
 6. Структура уголовного закона
 7. Действие уголовного закона во времени
 8. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц
 9. Толкование уголовного закона
 10. Соотношение социальной и уголовно-правовой ответственности
 11. Понятие уголовной ответственности
 12. Основание уголовной ответственности
 13. Формирование понятия преступления
 14. Понятие и признаки преступления
 15. Категории преступлений
 16. Понятие состава преступления
 17. Структура состава преступления
 18. Функции состава преступления
 19. Понятие объекта преступления
 20. Понятие предмета преступления
 21. Понятие объективной стороны и ее уголовно-правовое значение
 22. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) и его уголовно-правовая характеристика
 23. Общественно опасное последствие и его уголовно-правовая оценка
 24. Причинная связь в уголовном праве
 25. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их значение
 26. Понятие и признаки субъекта преступления
 27. Понятие невменяемости
 28. Возрастные признаки субъекта преступления
 29. Специальный субъект преступления
 30. Понятие и значение субъективной стороны преступления
 31. Понятие вины
 32. Умысел и его виды
 33. Неосторожность и ее виды
 34. Двойная (сложная) форма вины
 35. Мотив и цель
 36. Ошибка и ее значение
 37. Понятие, виды и значение стадий совершения преступлений
 38. Приготовление к преступлению
 39. Покушение на преступление
 40. Добровольный отказ от преступления
 41. Понятие и признаки соучастия в преступлении
 42. Формы соучастия
 43. Виды соучастников
 44. Ответственность соучастников
 45. Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия
 46. Понятие множественности преступлений. Единичное (единое) преступление
 47. Совокупность преступлений
 48. Рецидив преступлений
 49. Понятие преступной деятельности
 50. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния
 51. Необходимая оборона
 52. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
 53. Крайняя необходимость
 54. Физическое и психическое принуждение
 55. Обоснованный риск
 56. Исполнение приказа или распоряжения
 57. Понятие и признаки уголовного наказания
 58. Цели наказания
 59. Система наказаний
 60. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
 61. Обязательные работы
 62. Исправительные работы
 63. Ограничение по военной службе
 64. Ограничение свободы
 65. Лишение свободы на определенный срок
 66. Пожизненное лишение свободы
 67. Смертная казнь
 68. Общие начала назначения наказания
 69. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
 70. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении
 71. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии, и при рецидиве преступлений
 72. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров
 73. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания
 74. Понятие условного осуждения и его место в системе мер уголовно-правового воздействия
 75. Правила применения условного осуждения. Контроль за поведением условно осужденного
 76. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока
 77. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности
 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
 79. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
 80. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности
 81. Понятие освобождения от наказания и его отбывания
 82. Основания, виды освобождения от наказания и его отбывания и социально-правовое значение этого института уголовного права
 83. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
 84. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
 85. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки
 86. Освобождение от наказания в связи с болезнью
 87. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей
 88. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда
 89. Амнистия, условия ее применения
 90. Помилование, условия его применения
 91. Судимость
 92. Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних
 93. Особенности применения наказания к несовершеннолетним
 94. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. Применение принудительных мер воспитательного воздействия
 95. Освобождение несовершеннолетних от наказания
 96. Принудительные меры медицинского характера в отечественном уголовном законодательстве
 97. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера
 98. Виды принудительных мер медицинского характера
 99. Понятие и особенности конфискации имущества как уголовно-правовой меры, усиливающей уголовное наказание
 100. Порядок и условия конфискации имущества, полученного в результате совершения преступления и (или) доходов от этого имущества

Уголовное право
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Курса Уголовное право РФ на базе высшего неюридического образования... ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Курса Уголовное право РФ на... ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Курса Уголовное право РФ на базе общего среднего...

 1. ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА
 2. Курса «Уголовное право РФ» на базе высшего неюридического образования
 3. Курса «Уголовное право РФ» на базе среднего юридического образования
 4. Курса «Уголовное право РФ» на базе общего среднего образования
 5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 7. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
 8. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
 9. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
 10. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
 11. ОБЩАЯ И ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ
 12. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
 13. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
 14. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
 15. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
 16. Методические указания по выполнению курсовых работ
 17. Для слушателей, обучающихся на базе высшего неюридического и среднего юридического образования
 18. Для слушателей, обучающихся на базе общего среднего образования
 19. Краткие методические указания по написанию контрольных работ
 20. ТЕМАТИКА ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
 21. Л и т е р а т у р а
 22. Подлежат ли Карташов и Воронов уголовной ответственности?
 23. Можно ли Сидорова привлечь к уголовной ответственности?
 24. Л и т е р а т у р а
 25. Может ли Петров быть признан субъектом преступления? Если да, то по какой статье квалифицируются его деяния?
 26. Какие вы знаете виды специальных субъектов?
 27. Подлежит ли Иванов уголовной ответственности за кражу?
 28. Л и т е р а т у р а
 29. Подлежит ли удовлетворению жалоба адвоката?
 30. Есть ли в случившемся вина кого либо из причастных лиц?
 31. Л и т е р а т у р а
 32. Имеется ли в действиях Шихова оконченный состав убийства?
 33. Можно ли рассматривать их действия как добровольный отказ?
 34. Л и т е р а т у р а
 35. Какова форма соучастия лиц, совершивших преступление?
 36. Возможно ли признание указанных лиц соучастниками?
 37. Можно ли признать Сидорова и Иванова соучастниками?
 38. Как должен быть решен вопрос об уголовной ответственности Адамовой?
 39. Л и т е р а т у р а
 40. Л и т е р а т у р а
 41. Подлежит ли протест прокурора удовлетворению?
 42. Правильно ли осуществлена замена?
 43. Правильно ли решен вопрос об определении срока лишения свободы?
 44. Л и т е р а т у р а
 45. Л и т е р а т у р а
 46. П л а н
 47. Л и т е р а т у р а
 48. Кто прав: суд или прокурор?
 49. Правильно ли поступил суд?
 50. Л и т е р а т у р а
 51. ТЕМАТИКА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
 52. Л и т е р а т у р а
 53. П л а н
 54. Л и т е р а т у р а
 55. Л и т е р а т у р а
 56. Квалифицируйте действия Макаренко.
 57. Л и т е р а т у р а
 58. Как следует квалифицировать действия Бабкова?
 59. Л и т е р а т у р а
 60. Как следует квалифицировать действия Сивкова?
 61. Как следует квалифицировать действия Дударова?
 62. Л и т е р а т у р а
 63. Какие преступления совершил Славин?
 64. Есть ли этот состав преступления в действиях Плутанова?
 65. Подлежит ли Мурашкин ответственности за должностную халатность?

ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИИ
ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИИ... УЧЕБНИК Издание третье...

 1. Представители работодателя (работодателей).
 2. Основными представителями работников выступают профсоюзы и их объединения, профсоюзные организации.
 3. Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в системе социального партнерства.
 4. Трудовой договор о работе по совместительству.
 5. Трудовые договоры с надомниками.
 6. Конкретные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, которые прекращают трудовой договор, изложены в ст. 83 ТК.
 7. Работники, работающие у работодателей - физических лиц.
 8. Другим важнейшим элементом тарифной системы является тарифная сетка.
 9. Принято различать общую и специальную дисциплинарную ответственность.
 10. Третьим дополнительным основанием прекращения трудового договора с руководителем организации являются основания, предусмотренные самим договором.

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в... свобода труда включая право на труд который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается право...

 1. Основания возникновения трудовых отношений
 2. Формы социального партнерства
 3. ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
 4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
 5. Коллективный договор
 6. Действие коллективного договора
 7. Соглашение. Виды соглашений
 8. ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
 9. И ПЕРЕЕЗДЕ НА РАБОТУ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ
 10. ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
 11. СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ
 12. СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
 13. РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРЕД РАБОТНИКОМ
 14. ТРУДА ЖЕНЩИН, ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ
 16. РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
 17. ЗАКЛЮЧИВШИХ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НА СРОК ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ
 18. ЗАНЯТЫХ НА СЕЗОННЫХ РАБОТАХ
 19. РАБОТАЮЩИХ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
 20. РАБОТАЮЩИХ У РАБОТОДАТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
 21. ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ
 22. В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ
 23. РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТА
 24. ЗАНЯТЫХ НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ
 25. ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
 26. УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
 27. РАБОТНИКОВ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 28. СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ
 29. ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
 30. ТРУДОВОГО ПРАВА
 31. РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ
 32. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
 33. ТРУДОВЫХ СПОРОВ
 34. СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

Российское уголовное право
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ... А Е Маслов Российское уголовное право Курс лекций Общая часть...

 1. Российское уголовное право
 2. История российского уголовного законодательства.
 3. Понятие, предмет и метод, источники уголовного права РФ.
 4. Предмет уголовного права.
 5. Метод уголовно-правового регулирования.
 6. Источники уголовного права
 7. Задачи, функции и система уголовного права РФ.
 8. Система уголовного права.
 9. Принципы уголовного права
 10. Наука уголовного права
 11. История российского уголовного законодательства.
 12. Толкование уголовного закона.
 13. Понятие и признаки уголовного закона.
 14. Система и структура уголовного закона. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы.
 15. А) Действие уголовного закона во времени
 16. Действие уголовного закона в пространстве.
 17. Выдача преступников (экстрадиция)
 18. Толкование уголовного закона.
 19. Определение и признаки преступления.
 20. Нормативные акты.
 21. Понятие и структура состава преступления
 22. Виды составов преступлений.
 23. Значение состава преступления.
 24. Нормативные акты.
 25. Понятие и значение объективной стороны преступления.
 26. Деяние как обязательный признак объективной стороны преступления.
 27. Общественно опасное действие
 28. Общественно опасное бездействие
 29. Понятие и виды преступных последствий.
 30. Причинная связь между общественно опасным действием (бездействием) и наступившими последствиями.
 31. Факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны преступления.
 32. Нормативные акты.
 33. Понятие и значение субъекта преступления.
 34. Достаточный возраст как признак субъекта преступления.
 35. Нормативные акты.
 36. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления
 37. Понятие вины и ее формы
 38. Умысел и его виды
 39. Неосторожность и ее виды
 40. Преступление с двумя формами вины
 41. Невиновное причинение вреда (случай).
 42. Мотив и цель преступления
 43. Ошибка и ее уголовно-правовое значение
 44. Нормативные акты.
 45. Понятие и виды стадий совершения преступления
 46. Приготовление к преступлению
 47. Покушение на преступление
 48. Оконченное преступление
 49. Добровольный отказ от преступления
 50. Нормативные акты.
 51. Соучастием признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.
 52. Объективные признаки соучастия
 53. Субъективные признаки соучастия
 54. Формы соучастия
 55. Характер действий соучастников.
 56. Исполнитель
 57. Организатор
 58. Пособник
 59. Основания ответственности
 60. Правила индивидуализации ответственности соучастников
 61. Эксцесс исполнителя
 62. Добровольный отказ соучастников
 63. Неудавшееся соучастие
 64. Общая характеристика института множественности
 65. Понятие и виды единичного преступления.
 66. Совокупность преступлений
 67. Рецидив преступлений
 68. Конкуренция норм
 69. Нормативные акты.
 70. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния
 71. Необходимая оборона
 72. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
 73. Крайняя необходимость
 74. Другие обстоятельства, исключающие преступность деяния
 75. Нормативные акты.
 76. Понятие и признаки наказания
 77. Цели наказания
 78. Понятие системы наказаний
 79. Виды наказаний
 80. Нормативные акты
 81. Общие начала назначения наказания
 82. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
 83. Присяжных заседателей о снисхождении
 84. И при рецидиве преступлений
 85. И совокупности приговоров
 86. Наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания
 87. Уголовно-правового воздействия
 88. Контроль за поведением условно осужденного
 89. Или продление испытательного срока
 90. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности
 91. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
 92. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
 93. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
 94. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора.
 95. Понятие и виды освобождения от наказания
 96. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
 97. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
 98. Освобождение от наказания в связи с болезнью
 99. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей
 100. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора
 101. Амнистия
 102. Помилование.
 103. Судимость.
 104. Виды наказания для несовершеннолетних и особенности их назначения.
 105. Общая характеристика уголовной ответственности несовершеннолетних
 106. Виды наказания для несовершеннолетних и особенности их назначения
 107. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания
 108. Нормативные акты
 109. Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского характера
 110. Виды принудительных мер медицинского характера и их особенности
 111. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера
 112. Конфискация имущества

РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ
Т А Кобзева... РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ПРОСТО О СЛОЖНОМ...

 1. Москва - 2011
 2. Орфография
 3. Правописание Ъ и Ь
 4. Ь на конце слов после шипящих
 5. Правописание сочетаний букв Ч и Щ с другими согласными
 6. Правописание гласных после шипящих и Ц
 7. Правописание неизменяемых приставок
 8. Правописание приставок, оканчивающихся на З или С
 9. Правописание неизменяемых корней
 10. Правописание чередующихся корней
 11. Правописание суффиксов
 12. Правописание окончаний
 13. Правописание суффиксов
 14. Правописание окончаний
 15. Правописание суффиксов и окончаний глаголов.
 16. Правописание суффиксов
 17. Правописание окончаний
 18. Правописание суффиксов
 19. Правописание окончаний
 20. Правописание суффиксов наречий
 21. Уровень 1.
 22. Уровень 2.
 23. Уровень 3.
 24. Правописание сложных слов
 25. Правописание производных предлогов
 26. Правописание союзов
 27. Правописание наречий
 28. Правописание частиц
 29. Правописание частицы НЕ с разными частями речи
 30. Различение частиц НЕ и НИ
 31. Пунктуация
 32. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях
 33. Знаки препинания в союзных сложных предложениях
 34. Пунктуация простого предложения
 35. Тире между подлежащим и сказуемым
 36. Тире между подлежащим и сказуемым
 37. Знаки препинания при однородных членах предложения
 38. Запятые между однородными членами
 39. Выделение слов, не являющихся членами предложения
 40. Обособление второстепенных членов предложения
 41. Обособление определений
 42. Обособление обстоятельств
 43. Обособление дополнений и обстоятельств с предлогами
 44. Знаки препинания в предложениях с прямой речью
 45. Запятая перед союзом КАК
 46. Запятая перед союзом И
 47. Определение части речи
 48. Местоимения
 49. Предлоги
 50. Определение части слова (морфемы)
 51. Определение типа согласного.
 52. Определение рода и склонения имени существительного
 53. Определение падежа
 54. Определение спряжения глагола
 55. Определение разряда имен прилагательных
 56. Определение членов предложения
 57. Определение типа связи в словосочетании
 58. Определение структурного типа предложения
 59. Определение типа придаточного
 60. Распознавание слов-исключений
 61. Слова - исключения из орфографических правил
 62. I Пунктуация
 63. Однородные члены предложения
 64. Прямая речь
 65. В). Запятая перед союзом КАК в простом предложении
 66. А) Ь на конце слов после шипящих
 67. Правописание гласных после шипящих и Ц
 68. А) правописание приставок
 69. Б) правописание корней
 70. В) правописание суффиксов
 71. В) частиц
 72. Д) НЕ с различными частями речи
 73. Полностью

Грекулов Е. Ф. – Православная инквизиция в России
В дореволюционной исторической литературе высказывалась правда очень робко мысль что православная церковь так же...

 1. Грекулов Е. Ф. – Православная инквизиция в России

ПРАВОВЕДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ... ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ... ФГБОУ ВПО ВГУ...

 1. КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
 2. Список сокращений
 3. Государство и право, их роль в жизни общества
 4. Понятие, сущность и функции государства
 5. Теории происхождения государства.
 6. Форма государства
 7. Правовое государство и гражданское общество
 8. Понятие, принципы и функции права.
 9. Понятие, виды и структура нормы права.
 10. Источники права
 11. Понятие и виды законов
 12. Система права
 13. Толкование правовых норм.
 14. Понятие и принципы законности.
 15. Понятие и стадии законотворчества
 16. Понятие, состав, признаки и виды правонарушений
 17. Понятие и виды юридической ответственности
 18. Понятие, предмет и система конституционного права Российской Федерации.
 19. Общая характеристика Конституции РФ. Принципы конституционного строя.
 20. Правовой статус человека и гражданина. Институт гражданства.
 21. Институт конституционных прав, свобод и обязанностей граждан РФ
 22. Личные права и свободы человека и гражданина
 23. Политические права и свободы гражданина.
 24. Предмет, метод и источники административного права
 25. Административно-правовые нормы и отношения.
 26. Субъекты административного права.
 27. Административная ответственность и административное наказание
 28. Административное принуждение
 29. Понятие и предмет уголовного права. Общая характеристика уголовного закона.
 30. Понятие и признаки преступления.
 31. Объективные признаки состава преступления
 32. Субъективные признаки состава преступления
 33. Стадии совершения преступления
 34. Соучастие в преступлении
 35. Понятие и виды наказаний.
 36. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
 37. Понятие, предмет и принципы экологического права
 38. Право природопользования
 39. Экологическое нормирование
 40. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды
 41. Экологический контроль
 42. Предмет и метод семейного права
 43. Правовые вопросы заключения и прекращения брака
 44. Права и обязанности супругов
 45. Правоотношения родителей и детей
 46. Предмет, метод и принципы гражданского права
 47. Граждане (физические лица)
 48. Юридические лица
 49. Объекты гражданских прав
 50. Право собственности
 51. Обязательства
 52. Общие положения о договоре
 53. Договор присоединения
 54. Публичный договор
 55. Предварительный договор
 56. Договор в пользу третьего лица
 57. Понятие и основания наследования.
 58. Предмет, метод и источники трудового права
 59. Трудовые правоотношения
 60. Коллективные договоры и соглашения
 61. Трудовой договор: порядок заключения и расторжения
 62. Правовое регулирование существенных условий труда
 63. Дисциплина труда
 64. Оплата труда
 65. Материальная ответственность
 66. Порядок разрешения трудовых споров
 67. Понятие, предмет и метод финансового права
 68. Финансовые правоотношения: особенности, виды, субъекты
 69. Система финансового права
 70. Финансово-правовые основы банковской деятельности в РФ
 71. Правовое регулирование бухгалтерского учета
 72. Правовое положение субъектов аудиторской деятельности
 73. Понятие и предмет налогового права
 74. Налоги и их функции
 75. Предмет и система страхового права
 76. Понятие и виды страхования
 77. Правовые основы защиты информации
 78. Правовые основы защиты государственной тайны
 79. Коммерческая и служебная тайна

Введение. Цели и задачи предмета. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА.
ОХРАНА ТРУДА это важнейшая социально экономическая проблема требующая к себе постоянного внимания со стороны государства нанимателей и... Общество нес т огромные экономические потери обусловленные недооценкой... ОХРАНА ТРУДА это система законодательных социально экономических организационных технических гигиенических или...

 1. Тема 1.1 Основные законодательные акты и нормативные документы РБ.
 2. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
 3. Льготы и компенсации за работу во вредных и тяжелых условиях труда.
 4. Тема 1.2 Организация работы по охране труда на предприятии.
 5. Система управления охраны труда.
 6. Надзор за соблюдением законодательства о труде.
 7. ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ
 8. Травматизм и заболеваемость на производстве.
 9. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве.
 10. Физиологические и психологические основы трудового процесса
 11. Санитарные требования безопасности к предприятиям.
 12. Аттестация рабочих мест на соответствия требованиям нормативно-технических документов и нормам по охране труда.
 13. Тема 2.2 Микроклимат и вентиляция помещений.
 14. Вентиляция производственных помещений.
 15. Местная
 16. Тема 2.3 Производственное освещение.
 17. Источники света и осветительные приборы.
 18. Шум, его влияние на человека, средство защиты от него.
 19. По временным характеристикам
 20. Действие вибрации на человека.
 21. Ультразвук и инфразвук.
 22. Защита от электромагнитных полей (ЭМП).
 23. Защита от ионизирующих излучений.
 24. Тема 2.6 Основы гигиены труда.
 25. Особенности гигиены труда подростков и женщин.
 26. Воздействие электрического тока на организм человека. Электротравмы.
 27. Организация мероприятий по предупреждению поражения электрическим током.
 28. Технические мероприятия обеспечивающие безопасность
 29. Технические средства защиты, обеспечивающие безопасность в электрических установках
 30. Технические средства обеспечения безопасности труда.
 31. Тема 3.3 Основы безопасности технологических процессов.
 32. Безопасность труда при механической обработке материалов.
 33. Субъективные и объективные средства предупреждения об опасности.
 34. Тема 3.4 Безопасность эксплуатации герметичных систем. работающих под давлением.
 35. Тема 2.5 Защита от воздействия производственных излучений.
 36. Воздействие электрического тока на организм человека. Электротравмы.
 37. Понятие шагового напряжения. Напряжения прикосновения.
 38. Заземление и зануление. Их защитное действие.
 39. Организация мероприятий по предупреждению поражения электрическим током.
 40. Технические средства защиты, обеспечивающие безопасность в электрических установках
 41. Защита от статического электричества
 42. Технические средства обеспечения безопасности труда.
 43. Тема 3.3 Основы безопасности технологических процессов.
 44. Безопасность труда при механической обработке материалов.
 45. Субъективные и объективные средства предупреждения об опасности.
 46. Тема 3.4 Безопасность эксплуатации герметичных систем работающих под давлением.
 47. Причины аварий и несчастных случаев при работе компрессоров и условия безопасности их эксплуатации.
 48. Причины аварий стационарных сосудов, газовых баллонов, газо- и трубопроводов.
 49. Тема 3.5 Организация безопасной работы грузоподъемных машин и механизмов.
 50. Техническое освидетельствование вспомогательных приспособлений.
 51. Виды горения и пожароопасные свойства веществ и материалов.
 52. Тема 4.3 Средства тушения пожаров, пожарная сигнализация.
 53. Пожарная техника.
 54. Виды горения и пожароопасные свойства веществ и материалов.
 55. Тема 4.2. Профилактика пожаров, основные причины.
 56. Мероприятия по предупреждению пожаров.
 57. Способы и средства тушения пожаров.
 58. Противопожарное водоснабжение.
 59. Пожарная сигнализация.
 60. Обязанности руководителей предприятий и иных должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности объекта и отдельных участков производств.
 61. Порядок организации и работы добровольных пожарных дружин.
 62. Противопожарный режим.
 63. Общие требования к пожарной безопасности объекта.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
с изменениями и дополнениями по состоянию на г... В оглавление внесены изменения в соответствии с Законом РК от г IV введены в действие с г...

 1. РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Налоговое право: Курс лекций
Подготовлен для системы КонсультантПлюс... НАЛОГОВОЕ ПРАВО...

 1. Предъявление требований о возврате (зачете) излишне уплаченного (взысканного) налога, о возмещении косвенного налога.
 2. Предъявление требований о возмещении убытков, причиненных незаконными актами (действиями, бездействием) налоговых органов или их должностных лиц.
 3. Предъявление арбитражным управляющим требований о признании недействительными сделок должника.
 4. Возражения частного субъекта при судебном взыскании с него обязательных платежей.
 5. Возражения должника в процедуре банкротства.
 6. Сборы за пользование объектами животного мира.
 7. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов.
 8. Содержатся ли в федеральных конституционных законах нормы налогового права?
 9. Какие нормативные акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу?
 10. Существуют ли субъекты налогового права, не поименованные в ст. 9 НК РФ?
 11. Может ли годовалый младенец стать налогоплательщиком?
 12. Может ли налоговый орган отказать налогоплательщику в принятии налоговой декларации?
 13. Может ли налоговый орган инициировать возникновение каких-либо налоговых правоотношений?
 14. Как обозначаются налоги, в которых юридический и фактический налогоплательщики не совпадают?
 15. Какой набор элементов является минимально необходимым для того, чтобы налог являлся установленным и мог уплачиваться?
 16. Должен ли вор с точки зрения НК РФ уплатить НДФЛ с украденных им денег?
 17. Отметьте правильное утверждение.
 18. Является ли пеня за неуплату налога, в соответствии с НК РФ, мерой ответственности за налоговые правонарушения?
 19. Каким образом по общему правилу принудительно взыскивается пеня за неуплату налога?
 20. Какой документ обязан направить налогоплательщику налоговый орган для того, чтобы иметь возможность инициировать взыскание любого налога?
 21. Какие виды налоговых проверок предусмотрены в НК РФ?
 22. В какой срок должен быть составлен акт камеральной налоговой проверки?
 23. В какой срок должен быть составлен акт выездной налоговой проверки?
 24. Может ли организация привлекаться к налоговой ответственности, а ее должностные лица - одновременно к административной ответственности?
 25. В течение какого срока налоговый орган может принять решение о привлечении к ответственности за неуплату налога по ст. 122 НК РФ?
 26. Каким образом по общему правилу взыскиваются штрафы за налоговые правонарушения?
 27. В какой срок ненормативный правовой акт налогового органа (за исключением решения по результатам проверки) может быть беспрепятственно обжалован?
 28. Облагается ли НДФЛ доход в виде автомобиля, полученного в дар, если даритель не является родственником одаряемого?
 29. Возможно ли вынесение на федеральный референдум вопроса о снижении ставки НДС по продовольственным товарам?
 30. Имеют ли право органы исполнительной власти принимать нормативные правовые акты, регулирующие налоговые правоотношения?
 31. Содержатся ли в федеральных конституционных законах нормы налогового права?
 32. Может ли федеральный законодатель принять нормативный правовой акт, ухудшающий положение определенной категории налогоплательщиков?
 33. Может ли федеральный законодатель принять нормативный правовой акт, улучшающий положение определенной категории налогоплательщиков?
 34. Какие нормативные акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу?
 35. Существуют ли субъекты налогового права, не поименованные в ст. 9 НК РФ?
 36. Может ли годовалый младенец стать налогоплательщиком?
 37. Является ли уплата государственной пошлины достаточным условием для рассмотрения судом спора между истцом и ответчиком?
 38. Может ли налоговый орган отказать налогоплательщику в принятии налоговой декларации?
 39. Всегда ли одним из участников налогового правоотношения является орган исполнительной власти?
 40. Может ли налоговый орган инициировать возникновение каких-либо налоговых правоотношений?
 41. Как обозначаются налоги, в которых юридический и фактический налогоплательщики совпадают?
 42. Как обозначаются налоги, в которых юридический и фактический налогоплательщики не совпадают?
 43. Какой набор элементов является минимально необходимым для того, чтобы налог являлся установленным и мог уплачиваться?
 44. Должен ли вор с точки зрения НК РФ уплатить НДФЛ с украденных им денег?
 45. Отметьте правильное утверждение.
 46. Является ли пеня за неуплату налога, в соответствии с НК РФ, мерой ответственности за налоговые правонарушения?
 47. Каким образом, по общему правилу, принудительно взыскивается налог?
 48. Каким образом, по общему правилу, принудительно взыскивается пеня за неуплату налога?
 49. Какая последовательность действий налогового органа при взыскании налога на имущество организаций с ООО является правильной?
 50. Какой документ обязан направить налогоплательщику налоговый орган для того, чтобы иметь возможность инициировать взыскание любого налога?
 51. Какие виды налоговых проверок предусмотрены в НК РФ?
 52. В какой срок должен быть составлен акт камеральной налоговой проверки?
 53. Какой стандартный срок установлен для проведения выездной налоговой проверки?
 54. Какой временной период в общем случае может быть охвачен выездной налоговой проверкой?
 55. Какой документ свидетельствует об окончании выездной налоговой проверки?
 56. В какой срок должен быть составлен акт выездной налоговой проверки?
 57. Какое обстоятельство всегда исключает вину лица в совершении налогового правонарушения?
 58. С какого возраста может быть привлечено к налоговой ответственности физическое лицо?
 59. Может ли организация привлекаться к налоговой ответственности, а ее должностные лица - одновременно к административной ответственности?
 60. В течение какого срока налоговый орган может принять решение о привлечении к ответственности за неуплату налога по ст. 122 НК РФ?
 61. Каким образом по общему правилу взыскиваются штрафы за налоговые правонарушения?
 62. В какой срок ненормативный правовой акт налогового органа (за исключением решения по результатам проверки) может быть беспрепятственно обжалован?
 63. Облагается ли НДФЛ доход в виде автомобиля, полученного в дар, если даритель не является родственником одаряемого?

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ...

 1. Квалификация выпускника – специалист
 2. Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права
 3. Тема 2. Возникновение и развитие пенологии, пенитенциарной науки
 4. И права в России
 5. Тема 4. История международного сотрудничества по проблемам исполнения уголовных наказаний и обращению с заключенными
 6. С заключенными
 7. Тема 6. Принципы уголовно-исполнительного права
 8. Тема 7. Источники уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное законодательство
 9. Тема 8. Уголовно-исполнительные правоотношения
 10. Тема 9. Учреждения и органы, исполняющие наказания
 11. Тема 10. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его правовая защита и социальная поддержка
 12. Тема 11. Правовое положение осужденных
 13. В уголовно-исполнительной системе
 14. Исполняющих наказания
 15. Стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
 16. В виде лишения свободы
 17. Тема 17. Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях
 18. Тема 18. Изменение условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы
 19. И медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы
 20. К осужденным, лишенным свободы
 21. К осужденным, лишенным свободы
 22. Тема 22. Правовое регулирование общественно полезного труда осужденных, лишенных свободы
 23. На осужденных к лишению свободы
 24. В исправительных колониях общего, строгого и особого режимов
 25. В тюрьмах и колониях-поселениях
 26. В воспитательных колониях
 27. Тема 27. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде принудительных работ
 28. Не связанных с изоляцией от общества
 29. Военнослужащих
 30. От отбывания наказания
 31. Наказания, оказание им помощи и их социальная адаптация
 32. Тема 32. Правовое регулирование контроля за условно осужденными
 33. В зарубежных государствах

Учебно-методическим советом Коммерческое право
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ... Кемеровский институт филиал... Кафедра коммерческого права...

 1. Учебно-методический комплекс
 2. Цель, задачи и предмет дисциплины
 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
 4. Инновационные технологии, используемые в преподавании дисциплины
 5. Объем дисциплины и виды учебной работы
 6. Распределение часов по темам и видам учебной работы
 7. Тема 1. Коммерческое право как учебная дисциплина
 8. Тема 2. Правовое регулирование коммерческой деятельности. Источники российского коммерческого права
 9. Тема З. Механизмы правового регулирования коммерческой деятельности в Российской Федерации
 10. Тема 6. Правовое положение торговых организаций и индивидуальных предпринимателей в коммерции
 11. Тема 8. Правовое регулирование оптового товарооборота
 12. Тема 9. Объекты оптового товарооборота и способы их индивидуализации.
 13. Тема 10. Проблемы качества торгового обслуживания населения
 14. Тема 12. Договоры в системе хозяйственных связей торговли
 15. Тема 13. Договоры, направленные на передачу имущества в собственность в коммерческой деятельности
 16. Тема 16. Договоры, содействующие торговле
 17. Тема 19. Способы обеспечения исполнения договоров, заключаемых участниками торгового оборота
 18. Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств в торговом обороте
 19. Тема 21. Организация правовой работы в коммерческих предприятиях по заключению и исполнению договоров
 20. Тема 22. Защита прав участников торгового оборота в судебных и нотариальных органах
 21. Тема 25. Правовое обеспечение электронной торговли в России
 22. Тема 26. Международный опыт правового регулирования электронной торговли
 23. Темы семинарских и практических занятий
 24. Тема 6. Правовое положение торговых организаций и индивидуальных предпринимателей.
 25. Тема 7. Правовые проблемы организации и регулирования торгового оборота.
 26. Тема 12. Договоры в системе хозяйственных связей торговли.
 27. Тема 15. Договоры, направленные на оказание услуг в торговой сфере.
 28. Тема 20.Ответственность за нарушение обязательств в торговом обороте.
 29. Тема 21.Организация правовой работы в коммерческих предприятиях по заключению и исполнению договоров.
 30. И нотариальных органах.
 31. Нормативные правовые акты
 32. Законы РФ
 33. Постановления Правительства РФ и другие нормативные акты
 34. Материально-техническое и информационное обеспечение изучаемой дисциплины

Учебно-методический комплекс по курсу ПРАВО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ... ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ...

 1. Для студентов 4 курса очной формы обучения Института правоведения и 4 курса Института прокуратуры
 2. Для студентов вечерней формы обучения Института правоведения
 3. Института целевой подготовки
 4. Российской Федерации
 5. Тема 2. Предмет и система финансового права
 6. Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации
 7. Тема 6. Бюджетный процесс в РФ
 8. Тема 8. Финансово-правовое регулирование финансов организаций и предприятий
 9. Тема 10. Налоговое право РФ
 10. Тема 12. Правовое регулирование страхового дела в РФ
 11. Денежного обращения в РФ
 12. Основная
 13. Дополнительная
 14. Список нормативных актов по курсу
 15. Тема 1. Понятие финансовой деятельности Российской Федерации
 16. Тема 2. Предмет и система финансового права
 17. Тема 3. Финансовое право как наука
 18. Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации
 19. Тема 5. Бюджетное право Российской Федерации
 20. Тема 6. Бюджетный процесс в РФ
 21. Тема 7. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных фондов РФ
 22. Тема 8. Финансово-правовое регулирование финансов организаций и предприятий
 23. Тема 9. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые доходы РФ
 24. Тема 10. Налоговое право РФ
 25. Тема 11. Правовые основы государственного и муниципального кредита в РФ
 26. Тема 12. Правовое регулирование страхового дела в РФ
 27. Тема 13. Правовые основы государственных расходов РФ
 28. Тема 14. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности
 29. Денежного обращения в РФ
 30. Тема 16. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
 31. Тема 17. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ
 32. Тема 18. Характеристика основ финансово-правового регулирования в зарубежных странах
 33. РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 34. Тема 2. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ПРАВА
 35. Тема 5. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 36. Тема 6. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 37. Тема 7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ И БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РФ
 38. Тема 10. НАЛОГОВОЕ ПРАВО РФ
 39. Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РФ
 40. Тема 14. ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 41. Тема 15. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА, ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РФ
 42. Тема 16. ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
 43. Тема 18. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
 44. Понятие финансовой деятельности государства
 45. Предмет и система финансового права
 46. Бюджетная система РФ
 47. Для выполнения курсовых и дипломных работ
 48. Тема 1. Понятие финансовой деятельности Российской Федерации
 49. Тема 2. Предмет и система финансового права
 50. Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ
 51. Темы 5 - 7. Бюджетное право РФ
 52. Тема 10. Налоговое право РФ
 53. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
 54. Учебно-методический комплекс по курсу

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Харківський національний університет імені В Н Каразіна... Кафедра кримінально правових дисциплін юридичного факультету...

 1. Трубников В. М., д.ю.н., проф., завідуючий кафедрою кримінально-правових дисциплін.
 2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 3. I. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА
 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 5. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 6. Модуль 4.
 7. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 8. Теми семінарських занять
 9. Теми практичних занять
 10. Самостійна робота
 11. Ндивідуальне навчально - дослідне завдання
 12. Методи навчання
 13. Розподіл балів, які отримують студенти
 14. Шкала оцінювання
 15. Перелік контрольних запитань для самостійної підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
 16. Злочини проти основ національної безпеки України
 17. Злочини проти життя та здоров’я особи
 18. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 19. Злочини проти власності
 20. Злочини у сфері службової діяльності
 21. Злочини у сфері господарської діяльності
 22. Злочини проти довкілля
 23. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
 24. Злочини проти громадського порядку та моральності
 25. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
 26. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
 27. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
 28. Злочини проти правосуддя
 29. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
 30. Загальні методичні вказівки
 31. Завдання
 32. Завдання
 33. Тема 4. Злочини проти волі честі та гідності особи
 34. Завдання
 35. Завдання
 36. Завдання
 37. Завдання
 38. Завдання
 39. Завдання
 40. Завдання
 41. Тема 13. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
 42. Завдання
 43. Завдання
 44. Завдання
 45. Завдання
 46. Завдання

Учебно-методического Совета Методические указания По изучению дисциплины и написанию контрольных работ по курсу конституционное право
Юридический факультет... Кафедра Теоретических и публично правовых дисциплин... Утверждено на заседании...

 1. Севастополь – 2012г.
 2. Тема 1. Конституционное право РФ: отрасль права, наука, учебная дисциплина.
 3. Тема 3. Конституционные права и свободы человека. Основы правового положения человека и гражданина в РФ. Гражданство РФ.
 4. Тема 5. Избирательная система и избирательное право в Российской Федерации.
 5. Тема 8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
 6. Тема 9. Конституционные основы деятельности Прокуратуры Российской Федерации
 7. Тема 1. Конституционное право РФ: отрасль права, наука, учебная дисциплина.
 8. Тема 3. Конституционные права и свободы человека. Основы правового положения человека и гражданина в РФ. Гражданство РФ.
 9. Тема 5. Избирательная система и избирательное право в Российской Федерации.
 10. Система муниципальных правовых актов
 11. Тема 8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
 12. Тема 9. Конституционные основы деятельности Прокуратуры Российской Федерации
 13. V. Методические указания по написанию контрольной работы
 14. Требования к оформлению контрольной работы
 15. Список нормативно-правовых актов, специальной литературы и материалов судебной практики
 16. Монографии
 17. Статьи из журналов и сборников
 18. Интернет-документы
 19. Список нормативно-правовых актов, специальной литературы и материалов судебной практики

РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ПРАВОВЕДНИЮ Значительную часть пособия составляют ситуационные задачи и тестовые задания
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения... Авторы Тюков Ю А Зарков С И...

 1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
 2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 1
 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
 4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 2
 5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
 6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 3
 7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
 8. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 4
 9. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5
 10. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 5
 11. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6
 12. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 6
 13. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7
 14. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 7
 15. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8
 16. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 8
 17. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9
 18. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 9
 19. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10
 20. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 10
 21. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11
 22. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 11
 23. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12
 24. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 12
 25. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13
 26. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 13
 27. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14
 28. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 14
 29. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15
 30. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 15
 31. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16
 32. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 16
 33. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17
 34. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 17
 35. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18
 36. Учебная студенческая конференция
 37. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 18
 38. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ
 39. Законодательные материалы

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования московская государственная юридическая академия... ноу первый московский юридический институт...

 1. Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание
 2. III семестр
 3. ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по Общей части уголовного права РФ

Мерели Зденек – Развитие правого полушария
Часть I Возможности интеллекта Приглашение Какой блестящий пример... Логическое мышление и интуиция Что значит... Начало...

 1. Приглашение
 2. Три вопроса
 3. Несколько предупреждений
 4. Что значит мыслить творчески
 5. Развенчивая старые мифы
 6. Что показали исследования
 7. Новые взгляды на творческие способности
 8. Сферы специализации левого полушария
 9. Сферы специализации правого полушария
 10. Остальные пять процентов
 11. Развитие полушарий головного мозга
 12. Идеальное партнерство
 13. Когда полушария враждуют
 14. Гипотетический случай
 15. Реабилитация мозга
 16. Древние знания
 17. Противоречия
 18. Ключ к повышению творческих способностей
 19. Категория 1. «Отключение» левого полушария
 20. Категория 2. Тренировка биологической обратной связи
 21. Категория 3. Направляемое зрительное воображение
 22. Категория 4. Переходные объекты
 23. Категория 5. Писание «другой» рукой
 24. Категория 6. Стимуляция чувств
 25. Категория 7. Фантазия
 26. Категория 8. Сны
 27. Категория 9. Свободные ассоциации
 28. Категория 10. Дары правого полушария мозга
 29. Категория 11. Утверждения
 30. Чарльз Шульц, художник-карикатурист
 31. Стив Аллен, артист
 32. Рэй Брэдбери, писатель
 33. Клео Бальдон, дизайнер
 34. Иб Мельхиор, разведчик, писатель
 35. Роберт МакКим, профессор Стэнфордского университета
 36. Барбара Голдсмит, писательница
 37. Мардж Чэмпион, танцовщица, хореограф
 38. Диаграмма осознания и оценки состояния
 39. Что левое полушарие вашего мозга «думает» о вас
 40. Категория 1. «Отключение» левого полушария
 41. Категория 2. Тренировка биологической обратной связи
 42. Категория 3. Направляемое зрительное воображение
 43. Категория 4. Переходные объекты
 44. Категория 5. Писание «другой» рукой
 45. Категория 6. Стимуляция чувств
 46. Категория 7. Фантазия
 47. Категория 8. Работа со сновидениями
 48. Категория 9. Свободные ассоциации
 49. Категория 10. Дары правого полушария
 50. Категория 11. Утверждения
 51. Второй день
 52. Категория 1. «Отключение» левого полушария
 53. Категория 2. Тренировка биологической обратной связи
 54. Категория 3. Направляемое зрительное воображение
 55. Категория 4. Переходные объекты
 56. Категория 5. Писание «другой» рукой
 57. Категория 6. Стимуляция чувств
 58. Категория 7. Фантазия
 59. Категория 8. Работа со сновидениями
 60. Категория 10. Дары правого полушария
 61. Категория 11. Утверждения
 62. Третий день
 63. Категория 1. «Отключение» левого полушария
 64. Категория 2. Тренировка биологической обратной связи
 65. Категория 3. Направляемое зрительное воображение
 66. Категория 4. Переходные объекты
 67. Категория 5. Писание «другой» рукой
 68. Категория 6. Стимуляция чувств
 69. Категория 7. Фантазия
 70. Категория 8. Работа со сновидениями
 71. Категория 9. Свободные ассоциации
 72. Категория 10. Дары правого полушария
 73. Категория 11. Утверждения
 74. Четвертый день
 75. Категория 1. «Отключение» левого полушария
 76. Категория 2. Тренировка биологической обратной связи
 77. Категория 3. Направляемое зрительное воображение
 78. Категория 4. Переходные объекты
 79. Категория 5. Писание «другой» рукой
 80. Категория 6. Стимуляция чувств
 81. Категория 7. Фантазия
 82. Категория 8. Работа со сновидениями
 83. Категория 10. Дары правого полушария
 84. Категория 11. Утверждения
 85. Пятый день
 86. Категория 2. Тренировка биологической обратной связи
 87. Категория 3. Направляемое зрительное воображение
 88. Категория 4. Переходные объекты
 89. Категория 5. Писание «другой» рукой
 90. Категория 6. Стимуляция чувств
 91. Категория 7. Фантазия
 92. Категория 8. Работа со сновидениями
 93. Категория 9. Свободные ассоциации
 94. Категория 10. Дары правого полушария
 95. Категория 11. Утверждения
 96. Шестой день
 97. Категория 1. «Отключение» левого полушария
 98. Категория 2. Тренировка биологической обратной связи
 99. Категория 3. Направляемое зрительное воображение
 100. Категория 4. Переходные объекты
 101. Категория 5. Писание «другой» рукой
 102. Категория 6. Стимуляция чувств
 103. Категория 7. Фантазия
 104. Категория 8. Работа со сновидениями
 105. Категория 9. Свободные ассоциации
 106. Категория 10. Дары правого полушария
 107. Категория 11. Утверждения
 108. WADA-тест
 109. Позитронная томография

ПРАВОВЕДЕНИЕ
Российской Федерации... Государственное образовательное учреждение... Высшего профессионального образования...

 1. Рецензенты
 2. Вопросы
 3. Вопросы
 4. Вопросы
 5. Вопросы
 6. Вопросы
 7. Вопросы
 8. Вопросы
 9. Вопросы
 10. Вопросы
 11. Вопросы
 12. Вопросы
 13. Вопросы
 14. Вопросы
 15. Вопросы

По кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
Проект Рекомендован Советом к опубликованию в целях обсуждения протокол от января г... КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА РОССИИ...

Кодекс законів про працю України
Глава I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Завдання Кодексу законів про працю України Законодавство... Стаття Рівність трудових прав громадян України... Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження соціального і майнового стану...

 1. Зміст документу
 2. Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України
 3. Стаття 2. Основні трудові права працівників
 4. Стаття 3. Регулювання трудових відносин
 5. Стаття 5-1. Гарантії забезпечення права громадян на працю
 6. Стаття 7. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників
 7. Стаття 9-1. Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги
 8. Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів
 9. Стаття 12. Сторони колективного договору
 10. Стаття 13. Зміст колективного договору
 11. Стаття 17. Строк чинності колективного договору
 12. Стаття 19. Контроль за виконанням колективного договору
 13. Стаття 21. Трудовий договір
 14. Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору
 15. Стаття 23. Строки трудового договору
 16. Стаття 24. Укладення трудового договору
 17. Стаття 25-1. Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації
 18. Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу
 19. Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу
 20. Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу
 21. Стаття 29. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце
 22. Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці
 23. Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором
 24. Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою
 25. Стаття 36. Підстави припинення трудового договору
 26. Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
 27. Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника
 28. Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
 29. Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
 30. Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу
 31. Стаття 44. Вихідна допомога
 32. Стаття 47. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку
 33. Стаття 48. Трудові книжки
 34. Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників
 35. Стаття 49-4. Зайнятість населення
 36. Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу
 37. Стаття 52. П’ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної роботи
 38. Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час
 39. Стаття 55. Заборона роботи в нічний час
 40. Стаття 56. Неповний робочий час
 41. Стаття 61. Підсумований облік робочого часу
 42. Стаття 62. Обмеження надурочних робіт
 43. Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт
 44. Стаття 65. Граничні норми застосування надурочних робіт
 45. Стаття 66. Перерва для відпочинку і харчування
 46. Стаття 67. Вихідні дні
 47. Стаття 69. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях
 48. Стаття 71. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування такої роботи
 49. Стаття 73. Святкові і неробочі дні
 50. Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки
 51. Стаття 79. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки
 52. Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки
 53. Стаття 81. Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи
 54. Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку
 55. Стаття 83. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки
 56. Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати
 57. Стаття 85. Норми праці
 58. Стаття 86. Запровадження, заміна і перегляд норм праці
 59. Стаття 87. Строк дії норм праці
 60. Стаття 88. Умови праці, які мають враховуватися при розробленні норм виробітку (норм часу) і норм обслуговування
 61. Стаття 90. Порядок визначення розцінок при відрядній оплаті праці
 62. Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції
 63. Стаття 94. Заробітна плата
 64. Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати
 65. Стаття 96. Тарифна система оплати праці
 66. Стаття 97. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях
 67. Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету
 68. Стаття 104. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
 69. Стаття 105. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника
 70. Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час
 71. Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні
 72. Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці
 73. Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком
 74. Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і переміщенні
 75. Стаття 115. Строки виплати заробітної плати
 76. Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні
 77. Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні
 78. Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків
 79. Стаття 120. Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість
 80. Стаття 121. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях
 81. Стаття 126. Гарантії для працівників — авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій
 82. Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати
 83. Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
 84. Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників
 85. Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку
 86. Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників
 87. Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності
 88. Стаття 135-1. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність
 89. Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність
 90. Стаття 135-3. Визначення розміру шкоди
 91. Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником
 92. Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування
 93. Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни
 94. Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну
 95. Стаття 144. Порядок застосування заохочень
 96. Стаття 147-1. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення
 97. Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
 98. Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення
 99. Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці
 100. Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам охорони праці
 101. Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці
 102. Стаття 158. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників
 103. Стаття 159. Обов’язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці
 104. Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці
 105. Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту
 106. Стаття 164. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття
 107. Стаття 169. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій
 108. Стаття 170. Переведення на легшу роботу
 109. Стаття 172. Застосування праці інвалідів
 110. Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок
 111. Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час
 112. Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
 113. Стаття 179. Відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною
 114. Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи
 115. Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей
 116. Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
 117. Стаття 183. Перерви для годування дитини
 118. Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
 119. Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу
 120. Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років
 121. Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників
 122. Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
 123. Стаття 196. Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві
 124. Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця
 125. Стаття 209. Скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати для працівників, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах
 126. Стаття 210. Звільнення від роботи без збереження заробітної плати працівників, які навчаються в середніх навчальних закладах
 127. Стаття 211. Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах
 128. Стаття 212. Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в навчальних закладах
 129. Стаття 214. Відпустки без збереження заробітної плати працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади
 130. Стаття 216. Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі
 131. Стаття 218. Надання працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах та аспірантурі, вільних від роботи днів
 132. Стаття 219. Оплата проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу
 133. Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори
 134. Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах
 135. Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах
 136. Стаття 225. Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв працівника
 137. Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах
 138. Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах
 139. Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах
 140. Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії по трудових спорах
 141. Стаття 231. Розгляд трудових спорів у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
 142. Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
 143. Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів
 144. Стаття 235. Поновлення на роботі та зміна формулювання причин звільнення
 145. Стаття 237. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника
 146. Стаття 238. Задоволення грошових вимог
 147. Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах
 148. Стаття 241-1. Обчислення строків, передбачених цим Кодексом
 149. Стаття 243. Право громадян на об’єднання у професійні спілки
 150. Стаття 246. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях
 151. Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації
 152. Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок
 153. Стаття 249. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок
 154. Стаття 251. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об’єднань
 155. Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів
 156. Стаття 252-1. Трудовий колектив підприємства
 157. Стаття 252-5. Загальні принципи матеріальної заінтересованості трудового колективу в результатах господарської діяльності
 158. Стаття 252-6. Формування колективу бригади
 159. Стаття 252-8. Взаємна відповідальність власника або уповноваженого ним органу і бригади
 160. Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
 161. Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці
 162. Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці

Земельне право України
Юридичний факультет... Кафедра трудового земельного і екологічного права... Укладачі д ю н проф Носік В В...

 1. Практикум з навчальної дисципліни
 2. Ас. Суярко М.О., ас. Слепченко А.А.
 3. Методика вирішення задач
 4. Практичне заняття 1. Земельне право в правовій системі України
 5. Задача 1.
 6. Задача 2.
 7. Задача 3.
 8. Задача 4.
 9. Задача 5.
 10. Задача 6.
 11. Задача 7.
 12. Задача 8.
 13. Задача 9.
 14. Задача 10.
 15. Практичне заняття 1. Джерела земельного права України.
 16. Задача 1.
 17. Задача 2.
 18. Задача 3.
 19. Задача 4.
 20. Задача 5.
 21. Задача 6.
 22. Задача 7.
 23. Задача 8.
 24. Задача 9.
 25. Задача 10.
 26. Практичне заняття 1. Права на землю в Україні
 27. Задача 1.
 28. Задача 2.
 29. Задача 3.
 30. Задача 4.
 31. Задача 5.
 32. Задача № 6.
 33. Задача № 7.
 34. Задача № 8.
 35. Задача № 9.
 36. Задача №10.
 37. Практичне заняття 1. Обов’язки в земельному праві України.
 38. Задача 1.
 39. Задача 2.
 40. Задача 3.
 41. Задача 4.
 42. Задача 5.
 43. Задача 6.
 44. Задача 7.
 45. Задача 8.
 46. Задача 9.
 47. Задача 10.
 48. Практичне заняття 1. Регулювання земельних правовідносин органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні
 49. Задача 1.
 50. Задача 2.
 51. Задача 3.
 52. Задача 4.
 53. Задача 5.
 54. Задача 6.
 55. Задача 7
 56. Задача 8.
 57. Задача 9.
 58. Задача 10.
 59. Задача 11.
 60. Практичне заняття 1. Функції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин.
 61. Практичне заняття 2. Функції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері земельних відносин.
 62. Задача 1.
 63. Задача 2.
 64. Задача 3.
 65. Задача 4.
 66. Задача 5.
 67. Задача 6.
 68. Задача 7.
 69. Задача 8.
 70. Задача 9.
 71. Задача 10.
 72. Задача 11.
 73. Задача 12.
 74. Задача 13.
 75. Задача 14.
 76. Задача 15.
 77. Практичне заняття 1. Правова охорона земель в Україні.
 78. Задача 1.
 79. Задача 2.
 80. Задача 3.
 81. Задача 4.
 82. Задача 5.
 83. Задача 7.
 84. Задача 8.
 85. Задача 9.
 86. Задача 10.
 87. Практичне заняття 1. Правове регулювання плати за землю.
 88. Задача 1.
 89. Задача 2.
 90. Задача 3.
 91. Задача 4.
 92. Задача 5.
 93. Задача 6.
 94. Задача 7.
 95. Задача 8.
 96. Задача 9.
 97. Задача 10.
 98. Практичне заняття 1. Правовий режим сільськогосподарських земель
 99. Задача № 1.
 100. Задача № 2.
 101. Задача № 3.
 102. Задача № 5.
 103. Задача № 6.
 104. Задача № 7.
 105. Задача № 8.
 106. Задача № 9.
 107. Задача № 10.
 108. Практичне заняття 1. Правовий режим земель сіл, селищ, міст.
 109. Задача 1.
 110. Задача 2.
 111. Задача 3.
 112. Задача 4.
 113. Задача 5.
 114. Практичне заняття 1. Правовий режим земель спеціального несільськогосподарського використання.
 115. Задача 1.
 116. Задача 2.
 117. Задача 3.
 118. Задача 4.
 119. Задача 5.
 120. Задача 6.
 121. Задача 7.
 122. Задача 8.
 123. Практичне заняття 1. Правовий режим земель лісогосподарського використання та водного фонду.
 124. Задача 1.
 125. Задача 2.
 126. Задача 3.
 127. Задача 4.
 128. Задача 5.
 129. Задача 6.
 130. Задача 7.
 131. Задача 8.
 132. Задача 10.
 133. Задача 11.
 134. Задача 12.
 135. Задача 13.
 136. Задача 14.
 137. Задача 15.
 138. ЛІТЕРАТУРА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Юридичний факультет... Кафедра цивільного права... Укладачі д ю н проф Майданик Р А...

 1. К.ю.н., доц. Отраднова О.О.
 2. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 3. Перший семестр
 4. Другий семестр
 5. Система цивільного права
 6. Література
 7. Лекція 3. Поняття та система цивільного законодавства
 8. Цивільне законодавство
 9. Лекція 4. Наука цивільного права
 10. Література
 11. Література
 12. Поняття та види цивільних правовідносин
 13. ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І
 14. СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 15. Лекція 9. Дієздатність фізичної особи
 16. Дієздатність фізичної особи
 17. Література
 18. Лекція 10. Поняття та ознаки юридичної особи
 19. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин
 20. Література
 21. Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин
 22. Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин
 23. Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин
 24. Література
 25. Лекція 16. Правочин. Умови дійсності правочинів.
 26. Практичне заняття 12.
 27. Представництво
 28. Лекція 19. Строки. Позовна давність
 29. Строки. Позовна давність
 30. Література
 31. ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ
 32. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ЗАЛІК
 33. Лекція 20. Здійснення та захист цивільних
 34. Здійснення і захист цивільних прав
 35. Література
 36. Практичне заняття 17.
 37. Література
 38. Лекція 22. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи
 39. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи
 40. Література
 41. Лекція 25. Правова характеристика окремих особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
 42. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
 43. Література
 44. ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІІ
 45. Лекція 26. Речові права у системі цивільних прав. Право власності
 46. Право власності у законодавстві України
 47. Література
 48. Право приватної власності фізичних осіб
 49. Література
 50. Право власності юридичних осіб
 51. Література
 52. Лекція 31. Право державної власності
 53. Право державної власності
 54. Література
 55. Право комунальної власності
 56. Література
 57. Література
 58. Практичне заняття 29.
 59. Література
 60. Цивільно-правові способи захисту права власності.
 61. Література
 62. ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІV
 63. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ
 64. Лекція 40. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності
 65. Практичне заняття 33.
 66. Література
 67. Лекція 41. Авторське право
 68. Лекція 42. Суміжні права
 69. Суміжні права
 70. Література
 71. Лекція 43. Право промислової власності
 72. Лекція 44. Правова охорона окремих об’єктів промислової власності
 73. Право промислової власності
 74. Література
 75. Лекція 45. Права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників
 76. Права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників
 77. Література
 78. ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ V
 79. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 80. Література
 81. Завдання для самостійної роботи
 82. Поняття та загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов’язань.
 83. Література
 84. Література
 85. Завдання для самостійної роботи
 86. Завдання для самостійної роботи
 87. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
 88. Поняття та загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов’язань.
 89. ДОГОВОРИ, СПРЯМОВАНІ НА ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У
 90. Завдання для самостійної роботи
 91. Література
 92. Література
 93. Завдання для самостійної робот
 94. Завдання для самостійної роботи
 95. Література
 96. ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ VIІ
 97. ДОГОВОРИ, СПРЯМОВАНІ НА виконання робіт та надання послуг
 98. Література
 99. Література
 100. Література
 101. Література
 102. Література
 103. Література
 104. Література
 105. Література
 106. ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ VIІІ
 107. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ЗАЛІК
 108. Література
 109. Література
 110. Лекції (2 год).
 111. Література
 112. Література
 113. Література
 114. Література
 115. Література
 116. Лекції 7 год.
 117. Література
 118. ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІХ
 119. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ

Законы и иные нормативные правовые акты (c.2-17)
Www rusarchives ru Содержание Законы и иные нормативные правовые акты c... Архив расположен в Москве в двух... Характеристика фондов Фф ед хр гг имеются документы с XVI в...

 1. Www.rusarchives.ru
 2. Указы Президента Российской Федерации
 3. Постановления Правительства Российской Федерации
 4. Распоряжения Правительства Российской Федерации
 5. Федеральные законы
 6. Положения
 7. Правила, инструкции, методические рекомендации, перечни
 8. Регламенты
 9. Административные регламенты
 10. Иные ведомственные акты
 11. Приказы Министерства культуры Российской Федерации
 12. Приказы Федерального архивного агентства
 13. Утратившие силу акты
 14. История архива
 15. Фф., 5 779 280 ед. хр., 1800–2004 гг., имеются документы с XVI в. фотодокументы – 79 047 ед. хр.
 16. История архива
 17. История архива
 18. История архива
 19. Характеристика фондов
 20. История архива
 21. История архива
 22. Характеристика фондов
 23. Новые поступления и рассекреченные документы
 24. История архива
 25. История архива
 26. Характеристика фондов Хранилище на ул. Адмирала Макарова
 27. История архива
 28. История архива
 29. История архива
 30. История архива
 31. Новые поступления
 32. Кинодокументы – 19 194 пленок (6 908 ед. уч.), 1957–1985 гг.; фотодокументы – 27 895 ед. хр., 1898–1991 гг.
 33. История архива
 34. История архива
 35. Характеристика фондов

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ... Государственное образовательное учреждение... высшего профессионального образования Пермский государственный университет...

 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ
 2. С О Д Е Р Ж А Н И Е
 3. I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
 4. Объем дисциплины и виды учебной работы, ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
 5. Форма обучения очная
 6. Форма обучения заочная
 7. Тема 1. Государственное управление как объект административно-правового регулирования
 8. Тема 2. Административное право как отрасль российского права, учебная дисциплина и отрасль науки
 9. Тема 6. Общественные и иные негосударственные объединения
 10. Тема 7. Формы управленческой деятельности
 11. Тема 8. Методы государственного управления
 12. Тема 9. Специальные административно-правовые режимы
 13. Тема 10. Административный процесс
 14. Тема 11. Обеспечение законности в государственном управлении
 15. Тема 12. Административная ответственность
 16. Тема 13. Административное правонарушение
 17. Об административных правонарушениях
 18. Тема 16. Стадии производства по делам об административных правонарушениях
 19. Тема 18. Административно-правовое регулирование в социально-политической сфере управления
 20. Тема 19. Государственное управление в социально-культурной сфере
 21. Тема 20. Государственное управление в сфере экономики
 22. Бельский, К. С. Феноменология административного права. Смоленск, 1995.
 23. Тема 4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти
 24. Тема 6. Общественные и иные негосударственные объединения
 25. Тема 7. Формы управленческой деятельности
 26. Тема 8. Методы государственного управления
 27. Тема 9. Специальные административно-правовые режимы
 28. Тема 12. Административное правонарушение и административная ответственность
 29. Тема 13. Административные наказания
 30. Тема 14. Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях
 31. Тема 15. Стадии производства по делам об административных правонарушениях
 32. Тематика курсовых работ И рефератов
 33. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления. М., 2004.
 34. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе
 35. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ

Конституционное право — это совокупность правовых норм
Конституционное право самостоятельная отрасль системы российского законодательства Она имеет собственный...

 1. Во-вторых, если такое решение Федеральным Собранием будет принято, то созывается Конституционное Собрание.
 2. Разработка проекта
 3. Конституционный строй - устройство общества и государства, закрепленное нормами конституционного права.
 4. Основы конституционного строя
 5. Федеральное Собрание осуществляет следующие основные функции — законодательную, - представительскую, -контрольную - финансовую.
 6. Самовыдвижение
 7. Выдвижение кандидатов политической партией, избирательным блоком по одномандатным избирательным округам
 8. Выдвижение федерального списка кандидатов политической партией, избирательным блоком
 9. Подсчет голосов избирателей осуществляется с 20 ч по местному времени в день голосования участковыми избирательными комиссиями.
 10. Конституционный правовой статус РФ в современных условиях
 11. Правительство РФ – высший исполнительный орган РФ.
 12. Суды общей юрисдикции Российской Федерации, возглавляемые Верховным Судом РФ, включают федеральные суды в субъектах рФ и военные суды.
 13. Вопр. Основные харктеристики Конституции СССР 1936 года. Конституции РСФСР 1937года. Конституции СССР 1977 года. Конституции РСФСР 1978 года
 14. Органы государственной власти субъектов РФ
 15. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина
 16. Конституционные гарантии правосудия Право на юридическую помощь. Презумпция невиновности.
 17. Правовое положение иностранных граждан. Виды режимов иностранцев, права и обязанности. Совершенствование законодательства в данной сфере.
 18. Правовые режимы пребывания иностранных граждан.
 19. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. Приобретение статуса, права и обязанности беженцев и вынужденных переселенцев.
 20. Субъективное избирательное право — право граждан страны, избирать и быть избранными (или избирательное право в узком смысле).
 21. Конституционные обязанности человека и гражданина. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба.

Цивільне право України
Конспект лекцій... Зміст Цивільне право як одна з галузей права України Цивільне законодавство України...

 1. Акты гражданского состояния
 2. Понятие Украины как государства - субъекта гражданского права
 3. Понятие и виды права общей собственности
 4. Понятие и виды права общей собственности
 5. Имущественные права авторов
 6. Сроки действия авторских прав
 7. Понятие и виды смежных прав и их объекты
 8. Охрана прав исполнителей
 9. Гражданско-правовая защита авторского права и смежных прав
 10. Субъекты права промышленной собственности и их правовое положение
 11. Система.
 12. Понятие
 13. Виды обязательств
 14. Основания возникновения обязательств
 15. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах.
 16. Понятие и принципы исполнения обязательств.
 17. Предмет и способ исполнения обязательств
 18. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств с участием третьих лиц.
 19. Место и время исполнения обязательств.
 20. Просрочка исполнения должником и кредитором и их правовые последствия.
 21. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
 22. Понятие задатка.
 23. Понятие поручительства.
 24. Понятие гарантии.
 25. Понятие банковской гарантии
 26. Понятие удержания как способа обеспечения исполнения
 27. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности.
 28. Понятие и виды договоров.
 29. Порядок заключения договора.
 30. Изменение и расторжение договора.
 31. Понятие и характеристика договора купли-продажи
 32. Понятие, характеристика и виды договора поставки
 33. Договор энергоснабжения и газоснабжения
 34. Договор дарения
 35. Договор аренды
 36. Договор аренды земли
 37. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда)
 38. Обязанности ссудодателя.
 39. Обязанности ссудополучателя.
 40. Договор подряда
 41. Ответственность сторон.
 42. Договор бытового заказа.
 43. Договоры на проведение НИР и ОКР.
 44. Понятие, характеристика и виды договоров по предоставлению услуг
 45. Понятие, характеристика и виды договора хранения
 46. Виды договоров хранения
 47. Страховое правоотношение и его элементы
 48. Договор страхования
 49. Формы и виды страхования
 50. Понятие, характеристика и значение договора поручения
 51. Права и обязанности сторон по договору поручения
 52. Прекращение договора поручения
 53. Договор комиссии
 54. Договор доверительного управления (понятие и характеристика)
 55. Договор займа
 56. Договор банковского счета
 57. Договор банковского вклада и его виды
 58. Договор факторинга
 59. Лицензионный договор и его виды
 60. Договор о передаче ноу-хау
 61. Договор о совместной деятельности
 62. Обязательства, возникающие из публичного обещания вознаграждения (конкурса)
 63. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения
 64. Обязательства, возникающие вследствие спасания государственного или коллективного имущества
 65. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Основания гражданско-правовой ответственности за причинение вреда
 66. Ответвенность организаций за вред. причиненный по вине ее работников
 67. Ответственность за вред. причиненный незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц
 68. Ответственность за вред. причиненный незаконными действиями органов дознания. предварительного следствия, прокуратуры и суда
 69. Ответственность за вред. причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами
 70. Ответственность за вред. причиненный источником повышенной опасности
 71. Ответственность за вред. причиненный при необходимой обороне или в состоянии крайней необходимости
 72. Возмещение (компенсация)морального вреда
 73. Обязательства, возникающие из неосновательного приобретения или сбережения имущества
 74. Понятие и предмет семейного права Украины
 75. Условия и порядок заключения брака. Препятствия к вступлению в брак
 76. Брачный договор (контракт)
 77. Неимущественные отношения между супругами
 78. Правовой режим имущества супругов
 79. Алиментные обязанности супругов
 80. Алиментные обязанности родителей и детей.
 81. Усыновление (удочерение). Условия и порядок усыновления
 82. Опека и попечительство

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Уголовное право Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение... высшего профессионального образования... СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ...

 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
 2. Цели освоения учебной дисциплины
 3. КОЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ДО
 4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ОЗО
 5. Тема 2. Уголовный закон
 6. Тема 3. Преступление
 7. Тема 4. Состав преступления
 8. Тема 5. Объект преступления
 9. Тема 8. Субъект преступления
 10. Тема 11. Множественность преступлений
 11. Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 12. Тема 13. Понятие, виды, цели и система наказаний
 13. Тема 14. Назначение наказания
 14. Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость
 15. Тема 16. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
 16. Тема 17. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества
 17. Тема 18. Основные вопросы общей части уголовного права зарубежных государств
 18. Темы курсовых и выпускных квалификационных работ по
 19. Требования, предъявляемые к оформлению курсовой работы
 20. ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
 21. Последовательность их расположения
 22. Однотомные издания
 23. Официальные документы
 24. Оформление библиографии
 25. УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ “Цивільне процесуальне право”
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ... Кафедра цивільно правових дисциплін НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ для студентів навчально наукового інституту права та...

 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
 4. Семінарське заняття 2. Принципи цивільного процесуального права – 2 г.
 5. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права – 4 год.
 6. Задача 3
 7. Задача 4
 8. Задача 5
 9. Тема 3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ – 2 год.
 10. Самостійна робота - 6 год.
 11. Практичне заняття 5. Сторони та треті особи в цивільному процесі, інші учасники цивільного процесу – 4 год.
 12. Задача № 2
 13. Задача № 3
 14. Задача № 4
 15. Задача №8
 16. Задача № 10
 17. Завдання №2
 18. Завдання №3
 19. Завдання №4
 20. Завдання №5
 21. Практичне заняття 8. Позовне провадження. Провадження у справі до судового розгляду – 4 год.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ... ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ...

 1. Учебно- методическое пособие
 2. ОПД.Ф.10 Трудовое право
 3. В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
 4. Методические рекомендации преподавателю
 5. Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права
 6. Тема 2. Источники и принципы трудового права
 7. Тема 4. Правоотношения в сфере трудового права
 8. Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
 9. Тема 9. Правовое регулирование заработной платы
 10. Тема 11. Правовое регулирование охраны труда
 11. Тема 12. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения
 12. Тема 13. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства
 13. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРАМ
 14. Вопросы к семинарскому занятию
 15. Вопросы к семинарскому занятию
 16. Вопросы к семинарскому занятию
 17. Вопросы к семинарскому занятию
 18. Вопросы к семинарскому занятию
 19. Вопросы к семинарскому занятию
 20. Вопросы к семинарскому занятию
 21. Вопросы к семинарскому занятию
 22. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 23. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 24. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 25. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 26. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 27. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 28. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 29. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 30. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 31. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 32. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 33. Вопросы и задачи к самостоятельной работе
 34. Вопросы к самостоятельной работе
 35. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
 36. Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права
 37. Тема 2. Источники и принципы трудового права
 38. Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
 39. Вопросы для самоконтроля студентов
 40. ТЕСТЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
 41. НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ АКТЫ
 42. ГЛОССАРИЙ
 43. ТРУДОВОЕ ПРАВО

Право: понятие, сущность, проихождение
Сущ множество определений права В юрид смысле можно выделить объективное и субъективное право... Объект право система общеобяз формально опред х юрид норм устанавл и... Субъект право мера юр возможного поведения призванная удовлетворять собств интересы лица...

 1. Норма права
 2. Виды норм права.
 3. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
 4. Правоотношения
 5. Источники права
 6. Действие нормативных правовых актов (НПА) во времени, пространстве и по кругу лиц
 7. РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА
 8. Система права
 9. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИД-Я ОТВЕТ-ТЬ
 10. ОСН.КОНЦЕПЦИИ ПРАВ-ГО ГОС-ВА,ПРАВ ЧЕЛ-КА И РАЗД.ВЛАСТЕЙ.
 11. ФОРМЫ ГОС-ВА
 12. Понятие контитуционного права
 13. ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
 14. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕЕ СТРУКТУРА
 15. Основы конституционного строя РБ
 16. Избирательная сис-ма и референдум в РБ
 17. Правовой статус личности.
 18. Основные права, свободы и обязанности чел и гражданина
 19. Государственное управление и гос. служба
 20. Конституционные основы организации и деятельности государственных органов РБ
 21. Президент Республики Беларусь
 22. Гражд. правоспособность и дееспособность.
 23. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВ-ТЬ
 24. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СДЕЛКИ.
 25. Представительство. Доверенность.
 26. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДР. ВЕЩНЫЕ ПРАВА
 27. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
 28. Общие положения о наследовании.
 29. Наследники
 30. Понятие, предмет, сис-ма, источники и субъект семейного права.
 31. Порядок и усл.заключения брака, его прекращение.
 32. Личн. и имущ.права и обяз-ти супругов. Брач. договор.
 33. Установление происхождения детей.
 34. Правоотношения родителей и детей.
 35. Понятие жилищ. права.
 36. Рабочее время (понятие и режим).
 37. Трудовые и соц отпуска
 38. Трудовая дисциплина.
 39. Заработная плата (понятие, основные формы).
 40. Охрана труда
 41. Прокуратура Республики Беларусь
 42. ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ
 43. Судебная система Республики Беларусь

Перелік питань до модульної контрольної роботи з дисципліни Правознавство , Основи права 3. Дайте визначення поняття громадянського суспільства та назвіть його ознаки
Перелік питань до модульної контрольної роботи... з дисципліни Правознавство Основи права... Дайте визначення держави та назвіть її ознаки...

 1. Дайте визначення держави та назвіть її ознаки.
 2. Опишіть теорії виникнення держави.
 3. Дайте визначення поняття громадянського суспільства та назвіть його ознаки.
 4. Розкрийте поняття правова держава та назвіть її ознаки.
 5. Розкрийте поняття, предмет і метод адміністративного права України.
 6. Дайте визначення поняття адміністративного правопорушення та назвіть його ознаки.
 7. Розкрийте поняття та вкажіть види адміністративного стягнення.
 8. Дайте визначення поняття виборів та назвіть їх види.
 9. Дайте визначення поняття відпустка та назвіть її види.
 10. Дайте визначення поняття нормативно-правового акту та назвіть його види.
 11. Дайте визначення поняття референдум та назвіть його види.
 12. Дайте визначення права та назвіть його ознаки.
 13. Дайте класифікацію злочинів за ступенем тяжкості.
 14. Дайте характеристику видів покарань для неповнолітніх.
 15. Дайте характеристику матеріальної відповідальності у трудовому праві.
 16. Дайте характеристику матеріальної відповідальності у трудовому праві.
 17. Дайте характеристику обов’язків громадянина за Конституцією України.
 18. Дайте характеристику прав та свобод громадянина за Конституцією України.
 19. Дайте характеристику спадкування за законом.
 20. Дайте характеристику судової системи України.
 21. Дайте характеристику формам (джерелам) права.
 22. Дайте характеристику формам власності в Україні.
 23. Дайте характеристику договору купівлі-продажу.
 24. Дайте характеристику договору найму (оренди).
 25. Дайте характеристику договору найму жилого приміщення.
 26. Дайте характеристику договору дарування.
 27. Дайте характеристику функцій права.
 28. Зазначте вимоги до особи, яка має намір стати депутатом.
 29. Зазначте вимоги до особи, яка має намір стати суддею.
 30. Зазначте підстави позбавлення батьківських прав.
 31. Зазначте підстави позбавлення права на спадкування.
 32. Зазначте підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
 33. Зазначте підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
 34. Зазначте підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
 35. Зазначте підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
 36. Зазначте підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
 37. Опишіть загальні засади конституційного ладу України.
 38. Опишіть майнові права та обов’язки подружжя.
 39. Опишіть порядок розірвання шлюбу.
 40. Опишіть порядок укладення шлюбу.
 41. Опишіть склад та повноваження Верховної Ради України.
 42. Опишіть склад та повноваження Кабінету Міністрів України.
 43. Опишіть умови та порядок прийняття на роботу.
 44. Охарактеризуйте виборчу систему України.
 45. Охарактеризуйте зовнішні функції держави.
 46. Охарактеризуйте принципи юридичної відповідальності.
 47. Охарактеризуйте мету юридичної відповідальності.
 48. Охарактеризуйте підстави притягнення до юридичної відповідальності.
 49. Охарактеризуйте правовий статус Президента України.
 50. Охарактеризуйте поняття трудової дисципліни.
 51. Охарактеризуйте спадкування за заповітом.
 52. Охарактеризуйте сторони трудового договору.
 53. Охарактеризуйте особливості трудової діяльності неповнолітніх.
 54. Розкрийте зміст поняття громадянство.
 55. Розкрийте зміст поняття норми права.
 56. Розкрийте зміст поняття зобов’язання та назвіть підстави його виникнення та припинення.
 57. Розкрийте зміст поняття зобов’язання та назвіть підстави його виникнення та припинення.
 58. Розкрийте поняття амністія та помилування.
 59. Розкрийте поняття злочину та перерахуйте його ознаки.
 60. Розкрийте поняття змісту правовідносин.
 61. Розкрийте поняття крайньої необхідності.
 62. Розкрийте поняття кримінальних покарань та опишіть їх мету.
 63. Розкрийте поняття кримінального покарання та назвіть його види.
 64. Розкрийте поняття основних видів покарань за Кримінальним кодексом України.
 65. Розкрийте поняття правовідносин та перерахуйте їх ознаки.
 66. Розкрийте поняття правової поведінки та назвіть її види.
 67. Розкрийте поняття правомірної поведінки та назвіть її види.
 68. Розкрийте поняття правопорушення та назвіть його ознаки.
 69. Розкрийте поняття робочого часу та назвіть його види.
 70. Розкрийте поняття системи права і системи законодавства.
 71. Розкрийте поняття судимості та опишіть її погашення та знаття.
 72. Зняття судимості.
 73. Розкрийте поняття та види відповідальності в трудовому праві.
 74. Розкрийте поняття та види відповідальності в трудовому праві.
 75. Розкрийте поняття та види відповідальності в трудовому праві.
 76. Розкрийте поняття та назвіть види виборів в Україні.
 77. Розкрийте поняття та назвіть види співучасті у вчиненні злочину.
 78. Розкрийте поняття та назвіть ознаки злочину.
 79. Розкрийте поняття та структуру адміністративних правовідносин.
 80. Розкрийте поняття та опишіть види юридичних фактів.
 81. Розкрийте поняття та умови усиновлення.
 82. Розкрийте поняття форми державного (політичного) режиму та назвіть його види.
 83. Розкрийте поняття форми державного (територіального) устрою та назвіть його види.
 84. Розкрийте поняття форми державного правління та назвіть його види.
 85. Розкрийте поняття цивільна правоздатність та цивільна дієздатність.
 86. Розкрийте поняття цивільних правовідносин.
 87. Розкрийте поняття цивільно-правового договору та назвіть його види.
 88. Розкрийте поняття цивільно-правової відповідальності та назвіть її види.
 89. Дайте загальну характеристику основних галузей права України.
 90. Дайте характеристику функцій держави.

ПРАВОВЕДЕНИЕ
Кафедра теории и истории права и государства... Ю Н Радачинский Т И Зорина Л А Душакова... ПРАВОВЕДЕНИЕ...

 1. Ю.Н. Радачинский, Т.И. Зорина, Л.А. Душакова
 2. Для очной формы обучения
 3. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
 4. Тема 4. Система права. Правовая система. Основные правовые семьи современности.
 5. Тема 5. Нормативно-правовой акт как основной источник права в РФ.
 6. Тема 6. Правотворчество.
 7. Тема 7. Правоотношения.
 8. ИСТОЧНИКИ
 9. Роль нормативно-правовых актов в государственном и муниципальном управлении.
 10. Назовите основания деления правоотношений на виды и виды правоотношений.
 11. Основные причины правонарушений в российском обществе.
 12. Понятие правопорядка.
 13. Краснов М.А. Ответственность в системе народного представительства. М., 1992.
 14. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
 15. Перечислите основные государственные органы Российской Федерации.
 16. Охарактеризуйте мажоритарную и пропорциональную избирательные системы.
 17. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2000.
 18. Раскройте существенные условия договора.
 19. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1999.
 20. Уголовные наказания и уголовная ответственность.
 21. Способы и меры защиты трудовых прав работников. процессе разрешения коллективных трудовых споров. Право на забастовку.
 22. Понятие, сущность и признаки государства.

Православная инквизиция в России
Православная инквизиция в России... Грекулов Е Ф Православная инквизиция в России Академия наук СССР Научно популярная серия...

 1. Грекулов Е. Ф. – Православная инквизиция в России

ПРАВОЗНАВСТВО
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ... ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ І ПРАВА...

 1. ПРАВОЗНАВСТВО
 2. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.
 3. Вимоги до знань та умінь студентів
 4. Система права
 5. Норми права інститути права галузі права
 6. Правова поведінка
 7. Юридична відповідальність.
 8. Література
 9. Порядок прийняття на роботу
 10. Робочий час.
 11. Матеріальна відповідальність
 12. Страхування та страхова діяльність.
 13. Нормативні акти та література
 14. Джерела адміністративного права.
 15. Поняття і форми власності в Україні
 16. Право інтелектуальної власності.
 17. П л а н
 18. Нормативні акти і література
 19. Злочин.
 20. Обставини, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння
 21. Покарання
 22. Звільнення від покарання
 23. Нормативні акти
 24. Література
 25. Нормативні акти
 26. Література
 27. З ПРАВОЗНАВСТВА .
 28. Технічний університет
 29. Задача 5.
 30. Задача 6.
 31. ПРАВОЗНАВСТВО

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Право

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127